Klachten- en Geschillencommissie Initiatief TruStone

De Klachten- en Geschillencommissie van het Initiatief TruStone (internationaal MVO-convenant voor de natuursteensector) is een onafhankelijke commissie die meldingen behandelt van benadeelden in de internationale natuursteenketens van ondertekenaars van het Initiatief TruStone.

Go to information in English about the Complaints and Disputes Committee of the TruStone Initiative.

Wat is een klacht?

Er kunnen zich in een keten heel wat schendingen voordoen van de normen voor internationale verantwoord ondernemen die zijn opgesteld door de VN en de OESO. Een klacht betreft een kwestie tussen een belanghebbende die niet rechtstreeks bij het Initiatief betrokken is (bijvoorbeeld een werknemer of omwonende van een fabriek of groeve in de toeleveringsketen) en een aangesloten bedrijf over schade waarvoor de belanghebbende het bedrijf (mede) verantwoordelijk houdt.

Arbeiders op productie- of groevelocaties kunnen bijvoorbeeld een klacht indienen bij de Klachten- en Geschillencommissie (hierna: de Commissie) over kinderarbeid, of omdat ze denken gediscrimineerd te worden, of omdat hun fundamentele rechten als mens of als arbeider niet worden gerespecteerd. Omwonenden van groeves kunnen bijvoorbeeld een klacht indienen over milieuschade of schendingen van landrechten. Vertegenwoordigers van werknemers of andere maatschappelijke organisaties die de belangen van mens en milieu behartigen, kunnen ook een klacht indienen bij de Commissie indien zich een schending voordoet van de internationale normen die het Initiatief onderschrijft.

Het is ook binnen het kader van de internationale richtlijnen en principes (UN Guiding Principles on Business and Human Rights en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen) dat de Commissie bindende uitspraken doet.

Voordat de Commissie een bij haar ingediende klacht in behandeling neemt, beoordeelt zij of de klacht in beginsel ontvankelijk is. Is de melding bijvoorbeeld gekomen binnen een redelijke termijn na het optreden van de kwestie? Is de klacht voldoende onderbouwd en begrijpelijk voor de Commissie om er een goed besluit over te kunnen nemen? Deze vragen stelt de Commissie zich zoal bij een beoordeling over ontvankelijkheid van de klacht en degene die de klacht indient. Valt deze beoordeling positief uit, dan neemt de Commissie de klacht in behandeling. Na dit besluit stelt zij de beklaagde in de gelegenheid verweer te voeren tegen de inhoud van de ingediende klacht en het besluit inzake de ontvankelijkheid.

Gedurende de behandeling van de klacht dienen alle partijen geheimhouding te betrachten.

Bent u een benadeelde en wilt u een klacht indienen? Neem dan contact op met de Commissie door een e-mail te sturen naar trustone-complaints@internationalrbc.org.
Lees de klachtenprocedure van het Convenant.

De jaarlijks geactualiseerde lijst van groevegebieden die voorkomen in de ketens van de bedrijven die aangesloten zijn bij het TruStone Initiatief is hier te vinden.

Bent u een benadeelde en wilt u een klacht indienen? Neem dan contact op met de Commissie door een e-mail te sturen naar trustone-complaints@internationalrbc.org.

Wat is een geschil?

Daarnaast richt de Commissie zich op het oplossen van eventuele onenigheden (geschillen) tussen partijen of bedrijven die het Initiatief TruStone hebben ondertekend of tussen het secretariaat en een aangesloten bedrijf omtrent het eventueel niet nakomen van afspraken gemaakt in het Initiatief. De Commissie heeft ook hier de bevoegdheid bindende uitspraken te doen.

Klachten- en geschillenprocedure

Het Initiatief TruStone heeft een informatiepagina over klachten en geschillen en een klachtenprocedure opgesteld.

Zowel in het geval van een klacht als een geschil zal eerst getracht worden om via een proces van bemiddeling tussen de betrokkenen een oplossing te vinden voor het probleem waar iedereen mee akkoord kan gaan.

Klachten in behandeling

Tot op heden zijn er nog geen klachten behandeld door de Commissie.

Uitspraken

Tot op heden zijn er nog geen uitspraken gedaan door de Commissie.

Samenstelling Commissie

De Klachten- en Geschillencommissie opereert onafhankelijk en bestaat uit de volgende leden:

  • Dhr. Martijn Scheltema (onafhankelijk voorzitter)
  • Dhr. Onno De Vries (op voordracht van werkgeversgeleding van het Initiatief TruStone)
  • Mevr. Annie van Wezel (op voordracht van werknemersgeleding en maatschappelijke organisaties van het Initiatief TruStone).

De Klachten- en Geschillencommissie van het Initiatief TruStone werkt samen met de Commissie die de klachten en geschillen behandelt binnen het Convenant Duurzame Kleding en Textiel om expertise in jurisprudentie te kunnen delen.
De voorzitter van beide convenanten is dezelfde en de commissieleden van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel vervangen de commissieleden van het Initiatief TruStone indien nodig.

Bijgevolg zijn de volgende leden aangeduid als plaatsvervangers:

  • Dhr. H. Mulder (onafhankelijk voorzitter)
  • Dhr. P. Brust (op voordracht van werkgeversgeleding van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel)
  • Dhr. H. van der Kolk (op voordracht van werknemersgeleding en maatschappelijke organisaties van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel).

Het secretariaat van de Commissie is ondergebracht bij de SER en handelt onafhankelijk van de internationaal MVO-convenanten. 

Contact met de commissiesecretaris

mr. S.W. (Sophia) Geelkerken

De persoonsgegevens die je via dit formulier aan ons verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving en onze Privacyverklaring.