Klachten- en Geschillencommissie Convenant Duurzame Kleding en Textiel

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel liep tot en met 31 december 2021 en voorzag in een onafhankelijke Klachten- en Geschillencommissie.

Go to information in English about the Complaints and Disputes Committee of the Agreement on Sustainable Garments and Textile.

Benadeelden in de internationale kleding- en textielketens van ondertekenaars van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel, konden een klacht indienen wanneer hun rechten worden geschonden. Arbeiders op productielocaties konden bijvoorbeeld een klacht indienen over leefbaar loon, kinderarbeid of milieuschade. Vertegenwoordigers van werknemers of andere maatschappelijke organisaties die de belangen van mens, milieu of dier behartigen konden dit ook doen.

Daarnaast richtte de commissie zich op het oplossen van eventuele problemen (geschillen) tussen bedrijven en het secretariaat bij het Convenant of tussen partijen bij het Convenant.

De commissie had de bevoegdheid bindende uitspraken te doen. De uitspraken van de commissie zijn openbaar en worden gepubliceerd op deze pagina.

Benadeelden die een klacht hebben, kunnen niet langer contact opnemen met de Klachten- en Geschillencommissie van het convenant. Zij kunnen zich wenden tot het betreffende merk dat inkoopt bij de betreffende productielocatie (zie voor locaties de Open Apparel Registry) of het Nationaal ContactPunt voor de OESO-richtlijnen (NCP). Het NCP biedt de mogelijkheid om bij een melding of probleem, met instemming van de betrokken partijen, te bemiddelen tussen partijen. Zie de informatie over de procedure bij het NCP.

Gang van zaken na convenant

Van partijen wordt verwacht dat zij ook na afloop van het convenant een uitspraak van de Klachten- en Geschillencommissie naleven op basis van commitment aan het convenant en commitment aan het procesreglement. Mochten (één van) partijen verwijtbaar geen uitvoering geven aan een uitspraak van de Klachten- en Geschillencommissie, dan zijn betrokken partijen en de convenantspartijen vrij om inhoudelijke informatie publiek te maken over de klacht en hun oordeel over het niet naleven van de bindende uitspraak. De informatie die een partij in het kader van de procedure heeft ontvangen en die tijdens de procedure niet openbaar is gemaakt, blijft geheim.

De gang van zaken rondom naleving van uitspraken van de Klachten- en Geschillencommissie na het convenant staat uitgebreider beschreven in deze notitie. 

Uitspraken

 • 31 mei 2022 | Uitspraak inzake SOMO, SKC, R – C&A Nederland

 • 17 mei 2021 | Uitspraak inzake SOMO, SKC, Z – C&A Nederland
 • 9 december 2020 | Uitspraak inzake Arisa – C&A Nederland
 • 22 mei 2019 | Uitspraak inzake Corn. Van Dijk
 • 22 mei 2019 | Uitspraak inzake Manderley Fashion

Samenstelling commissie

De Klachten- en Geschillencommissie opereert onafhankelijk en bestaat uit de volgende leden:

 • Dhr. M. Scheltema (onafhankelijk voorzitter)
 • Dhr. P. Brust (op voordracht van werkgeversgeleding)
 • Dhr. H. van der Kolk (op voordracht van werknemersgeleding en maatschappelijke organisaties).

De commissie heeft de volgende plaatsvervangende leden:

 • Dhr. H. Mulder (onafhankelijk voorzitter)
 • Dhr. N. Mutsaerts (op voordracht van werkgeversgeleding)
 • Dhr. G. Oonk (op voordracht van werknemersgeleding en maatschappelijke organisaties).

Het secretariaat van de commissie is ondergebracht bij de SER en handelt onafhankelijk van de internationaal MVO-convenanten.

Contact met de commissiesecretaris

mr. S.W. (Sophia) Geelkerken

De persoonsgegevens die je via dit formulier aan ons verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving en onze Privacyverklaring.