Wat doet de SER?

De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert de regering en het parlement over het sociaal-economisch beleid. Ook brengt de raad verschillende partijen samen om in convenanten afspraken te maken over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Daarnaast heeft de SER bestuurlijke en wettelijke taken zoals het bevorderen van medezeggenschap.

De SER adviseert

De bekendste taak van de SER is het adviseren aan regering en parlement over hoofdlijnen van het sociaal-economisch beleid. De raad geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies. De adviezen van de SER zijn openbaar. Ze gaan over een grote verscheidenheid aan sociaal-economische onderwerpen, zoals arbeidsmarkt, pensioenen en onderwijs. Bekijk het actuele werkprogramma.

De SER adviseert ook over belangrijke onderwerpen als gezondheidszorg, milieu en energie. Maar de SER richt zich dan wel op de sociaal-economische aspecten van deze onderwerpen.

De SER agendeert

De SER zorgt ervoor dat er dialoog komt over sociaal-economische vraagstukken. Vaak gebeurt dit in voorbereiding op adviezen om draagvlak te verwerven of naar aanleiding van adviezen die de organisatie publiceert. Een voorbeeld is de actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen.

De SER verbindt

De SER brengt verschillende organisaties binnen de samenleving samen. Dit zijn niet alleen de partijen die vertegenwoordigd zijn in de raad maar ook vele andere organisaties. Een voorbeeld daarvan is het Energieakkoord. Meer dan 40 bedrijven, maatschappelijk organisaties en de overheid maakten afspraken om de CO2-uitstoot te verminderen. Daarnaast faciliteert de SER de convenanten voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Bedrijven, maatschappelijke organisaties, vakbonden en de overheid maken binnen convenanten afspraken om misstanden in internationale productieketens aan te pakken. Er zijn onder andere convenanten in de textielsector, de bankensector en de goudsector.

De SER bestuurt

De SER verricht bestuurlijke taken op een aantal gebieden.

Medezeggenschap

De SER heeft als wettelijke taak de medezeggenschap in bedrijven en organisaties te bevorderen. Dat gebeurt met bijvoorbeeld adviezen aan het kabinet en handige tools en handreikingen aan leden van ondernemingsraden en andere doelgroepen.

Aanstellingskeuringen

De SER geeft informatie over de Wet op de medische keuringen en behandelt klachten over overtredingen van die wet.

De SER ondersteunt zelfregulering

Ook ondersteunt de SER allerlei vormen van zelfregulering als aanvulling op of alternatief voor wettelijke regels. Het gaat om regelingen en overeenkomsten die door de betrokken organisaties zelf worden opgesteld, uitgevoerd en gehandhaafd.

Algemene voorwaarden consumenten

De SER helpt ondernemers- en consumentenorganisaties bij hun onderhandelingen over evenwichtige Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden zijn de zogenoemde kleine lettertjes in een koop- of andere overeenkomst tussen consument en ondernemer.

Fusiegedragsregels

Ondernemers, werknemers en kroonleden hebben in de SER een gedragscode afgesproken voor ondernemingen die met een fusie te maken krijgen. De SER ziet toe op naleving en behandelt klachten over overtredingen van deze fusiegedragsregels.

Gezond en veilig werken

De SER faciliteert een aantal zaken die te maken hebben met arbeidsomstandigheden. Zo beheert de SER onder andere de Databank Grenswaarden Stoffen op de Werkplek.

Pensioenen

De (onafhankelijke) Ombudsman Pensioenen behandelt klachten en geschillen over de uitvoering van een pensioenreglement.

Hoe werkt de SER?

De SER bespreekt de adviezen en andere werkzaamheden in commissies en in de maandelijkse raadsvergadering. Hierbij is meestal een ministerieel vertegenwoordiger aanwezig. Het secretariaat van de SER voert de werkzaamheden uit. Voor meer informatie over de werkwijze van de Raad en de totstandkoming van een advies lees de SER publieksbrochure (pdf).