SER in de regio

De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert de regering en het parlement op landelijk niveau. Een aantal provincies heeft een eigen SER die op provinciaal niveau advies uitbrengt over sociaal-economische zaken.

SER in de provincie

Er zijn drie provinciale SER-organisaties. Ook in deze organisaties zijn ondernemers en werknemers vertegenwoordigd. De SER is medefinancier van deze organen. Om de twee jaar brengt de SER het functioneren van de provinciale advies- en overlegorganen in kaart.

Provinciale SER’en:


Advies regionale SER’en ‘Brede welvaartgroei in alle regio’s’

Brede welvaartsgroei in alle regio’s is het eerste advies dat de vier regionale SER’en gezamenlijk hebben opgesteld. In het advies vragen zij de landelijke SER om het streven naar brede welvaartsgroei centraal te stellen in zijn sociaaleconomische advies voor de nieuwe kabinetsperiode. Het advies is op 19 november 2020 aangeboden aan SER-voorzitter Mariëtte Hamer, en benoemt drie speerpunten: structurele inzet op een duurzame economie, een wendbare en inclusieve arbeidsmarkt en extra aandacht voor de kwaliteit van leven. Het streven naar een gelijke verdeling van de brede welvaartsgroei loopt als een rode draad door het advies.