Jaarverslag, jaarrekening, begroting

Een overzicht van de financiën en activiteiten van de SER staan in de begroting, jaarrekening en jaarverslag.

SER jaarverslag

In ons jaarverslag 2022 lees je welke activiteiten de SER het afgelopen jaar heeft ondernomen. Bekijk het video-voorwoord door SER voorzitter Kim Putters. 

Lees het volledige Jaarverslag 2022

Begroting

Het dagelijks bestuur (DB) van de SER stelt jaarlijks voor 1 oktober een ontwerpbegroting van baten en lasten op voor het volgende kalenderjaar. Ten minste veertien dagen voordat de raad deze begroting zal bespreken, ligt het ontwerp voor iedereen ter inzage. De begroting moet na aanvaarding door de raad voor 15 november aan de minister van SZW ter goedkeuring worden aangeboden.

Download Begroting 2023

Jaarrekening

Het DB is verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen en de baten en lasten van de raad en legt jaarlijks vóór 1 april aan de raad rekening en verantwoording af. Deze jaarrekening wordt door de raad vastgesteld. Ook de minister van SZW moet de jaarrekening goedkeuren.

Financieel jaarverslag 2022