SER-commissies

De SER-commissies bereiden adviezen, verkenningen en besluiten voor die in de Raad worden vastgesteld. Ook zijn er commissies die zich bezig houden met bestuurlijke taken.

Taken van de commissies

De meeste commissies bereiden adviezen voor die de Raad vervolgens bespreekt en vaststelt. Sommige commissies, de zogenaamde art. 43-commissies, kunnen ook rechtstreeks advies uitbrengen aan regering en parlement. 

Samenstelling commissies - leden en organisaties

De commissies bestaan doorgaans uit een vertegenwoordiging vanuit ondernemersleden, werknemersleden en onafhankelijke deskundigen (waaronder kroonleden).

De Commissie voor Consumentenaangelegenheden vormt hierop een uitzondering. Ook deze commissie telt drie geledingen, maar in plaats van werknemersleden is hier sprake van consumentenleden. In de commissies zitten niet altijd Raadsleden, de organisaties kunnen ook anderen benoemen in een commissie. De voorzitter van een commissie is altijd een kroonlid.

Ministeriële vertegenwoordigers

Bij de openbare vergaderingen van de Raad en de besloten commissie- en werkgroepvergaderingen zijn ministeriële vertegenwoordigers als waarnemers aanwezig. Dit zijn ambtenaren die nauw betrokken zijn bij het onderwerp van advisering en de adviesvragende bewindsperso(o)n(en) vertegenwoordigen. Hun aanwezigheid bevordert de informatie-uitwisseling tussen de SER en de betrokken departementen.


Commissies naar terrein en taak


Algemeen sociaal-economisch beleid

Economisch structuurbeleid

Arbeidsmarkt- en Onderwijsvraagstukken

Arbeidsrecht en ondernemingsrecht

Bevordering Medezeggenschap

Arbeidsomstandigheden

Sociale zekerheid en gezondheidszorg

Pensioenen

Internationaal sociaal-economisch beleid

Consumentenaangelegenheden

Bestuurlijke aangelegenheden en Toezicht