Wat is de SER?

De Sociaal-Economische Raad (SER) is een adviesorgaan waarin ondernemers, werknemers en onafhankelijke deskundigen (kroonleden) samenwerken, om tot overeenstemming te komen over belangrijke sociaal-economische onderwerpen.

De SER adviseert de regering en het parlement over het sociaal-economisch beleid. Ook faciliteert de SER akkoorden en convenanten. Voorbeelden zijn de totstandkoming van het Energieakkoord en diverse convenanten voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast voert de SER bestuurlijke taken uit om bijvoorbeeld medezeggenschap te bevorderen.

Doelstellingen van de SER

De SER streeft naar maatschappelijke welvaart voor iedereen. Dit is verankerd in de doelstellingen van de SER:

  • Een sterke en duurzame economie
  • waarin zoveel mogelijk mensen aan het werk zijn
  • met een redelijke verdeling van inkomens.

Bekijk deze korte animatievideo om meer te weten te komen over over de doelstellingen van de SER en over hoe de SER te werk gaat. 

Denkwerk voor Draagvlak door Dialoog

De SER heeft veel deskundigheid in huis om adviezen van goede kwaliteit te leveren. Kwaliteit alleen is onvoldoende, de adviezen moeten veel draagvlak hebben in de maatschappij. Daarom gaat de SER bij de totstandkoming ervan de dialoog aan met alle betrokken partijen. Het SER-motto is kortom Denkwerk voor Draagvlak door Dialoog.

De SER is onafhankelijk

De SER is zowel inhoudelijk als financieel onafhankelijk. Hoewel bij wet ingesteld, is de SER geen overheidsinstelling. De SER wordt indirect gefinancierd door het bedrijfsleven via het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf).

SER en de overlegeconomie

In Nederland willen we via overleg overeenstemming te bereiken over het sociaal-economisch beleid. Dat gebeurt op verschillende niveaus. In de bedrijven overlegt de ondernemingsraad met de bedrijfsleiding. Op brancheniveau onderhandelen vakbonden met werkgeversorganisaties over de collectieve arbeidsvoorwaarden (cao’s). Op nationaal niveau zijn er de SER en de Stichting van de Arbeid. Al deze vormen van overleg maken deel uit van de overlegeconomie (pdf)

Gebouw Sociaal-Economische Raad (SER) in Den Haag.
Gebouw Sociaal-Economische Raad (SER) in Den Haag.