Wat is de SER?

De Sociaal-Economische Raad (SER) is een adviesorgaan waarin ondernemers, werknemers en onafhankelijke deskundigen (kroonleden) samenwerken, om tot overeenstemming te komen over belangrijke sociaal-economische onderwerpen.

De SER adviseert de regering en het parlement over het sociaal-economisch beleid. Ook faciliteert de SER akkoorden en convenanten. Voorbeelden zijn de totstandkoming van het Energieakkoord en diverse convenanten voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast voert de SER bestuurlijke taken uit om bijvoorbeeld medezeggenschap te bevorderen.

Doelstelling van de SER

Het bevorderen van brede welvaart waar samenleving, economie en milieu in balans zijn, hier en nu, later en elders.

Dat doen we door in samenhang te werken aan:

  • Het bevorderen van ondernemerschap en waardig werk.
  • Het bevorderen van duurzame groei en een inclusieve samenleving met een evenwichtige inkomensverdeling.

Meer toelichting over de doelstelling? Lees ‘SER kiest nieuwe doelstelling

  

Denkwerk voor Draagvlak door Dialoog

De SER heeft veel deskundigheid in huis om adviezen van goede kwaliteit te leveren. Kwaliteit alleen is onvoldoende, de adviezen moeten veel draagvlak hebben in de maatschappij. Daarom gaat de SER bij de totstandkoming ervan de dialoog aan met alle betrokken partijen. Het SER-motto is kortom Denkwerk voor Draagvlak door Dialoog.

De SER is onafhankelijk

De SER is zowel inhoudelijk als financieel onafhankelijk. Hoewel bij wet ingesteld, is de SER geen overheidsinstelling. De SER wordt indirect gefinancierd door het bedrijfsleven via het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf).

SER en de overlegeconomie

In Nederland willen we via overleg overeenstemming bereiken over het sociaal-economisch beleid. Dat gebeurt op verschillende niveaus. In de bedrijven overlegt de ondernemingsraad met de bedrijfsleiding. Op brancheniveau onderhandelen vakbonden met werkgeversorganisaties over de collectieve arbeidsvoorwaarden (cao’s). Op nationaal niveau zijn er de SER en de Stichting van de Arbeid. Al deze vormen van overleg maken deel uit van de overlegeconomie (pdf)

Gebouw Sociaal-Economische Raad (SER) in Den Haag.
Gebouw Sociaal-Economische Raad (SER) in Den Haag.