SER-advies

Kansen pakken en risico’s beheersen, over de samenhang tussen de SDG’s en IMVO

Om de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN in 2030 te bereiken is dringend meer actie nodig. Bedrijven, overheden, burgers en ngo’s moeten nog veel meer dan nu doen voor duurzaam ondernemen.

Dit schrijft de SER in zijn advies “Kansen pakken en risico’s beheersen, over de samenhang tussen IMVO en SDG’s”. 

De 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling gaan bijvoorbeeld over armoede bestrijden, volwaardig werk voor iedereen en actie tegen de gevolgen van klimaatverandering. Overheden, internationale organisaties, bedrijven en maatschappelijke organisaties staan achter deze doelstellingen. Evaluaties laten echter zien dat realisatie ervan nog zorgwekkend ver weg is.

Mariëtte Hamer, voorzitter SER: “Bedrijven die IMVO in de praktijk brengen, zijn goed op weg. Maar de weg naar realisatie van de SDG’s is hobbelig en voortgang is niet vanzelfsprekend. Als we de SDG’s in 2030 willen halen, is samenwerking en meer inzet van iedereen, bedrijfsleven, overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties, dringend nodig”.

IMVO en SDG’s versterken elkaar

De SER vindt dat er voor alle partijen veel winst te behalen is met het verbinden van het beleid voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) aan de SDG’s. IMVO is de basis voor een effectieve, efficiënte en coherente bijdrage van bedrijven aan de SDG’s. De SER moedigt bedrijven en sectoren aan om waar mogelijk een aanvullende bijdrage te leveren door innovatieve diensten en producten te ontwikkelen en te toetsen op ‘due diligence’. Deze producten en diensten kunnen de verwezenlijking van de duurzaamheidsdoelen dichterbij brengen.

Aanbevelingen

In het advies doet de SER zes hoofdaanbevelingen aan de overheid en het bedrijfsleven. Dat zijn:

  • Investeer als overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke partners in IMVO als basis voor duurzaam ondernemen en het bereiken van de SDG’s;
  • Zorg voor een integrale visie op de bijdrage van IMVO en de SDG’s aan duurzame ontwikkeling, draag die consequent uit en betrek jongeren;
  • Stel prioriteiten, als overheid en als bedrijf of sector;
  • Stimuleer en ondersteun als overheid de integrale benadering in de praktijk;
  • Neem als bedrijfsleven verantwoordelijkheid en pak tegelijkertijd de kansen van een duurzaam en toekomstbestendig business model;
  • Zet als overheid en als maatschappelijke partner in op (internationale) opschaling van de integrale aanpak, partnerschap en een gelijk speelveld voor Nederlandse koplopers.

IMVO-convenanten

Naast zijn andere taken faciliteert de SER al enkele jaren de IMVO-convenanten. Daarin werken bedrijfsleven, ngo’s, vakbonden en overheid samen. IMVO-convenanten zijn gebaseerd op richtlijnen van de OESO en de VN en doen aan ‘due diligence’: bedrijven brengen hun productieketen in kaart, identificeren (risico’s op) misstanden, prioriteren de grootste (risico’s op) misstanden en pakken deze misstanden aan. Bedrijven werken ook samen in projecten om misstanden als uitbuiting, kinderarbeid en milieuschade tegen te gaan.

Het advies “Kansen pakken en risico’s beheersen” is voorbereid door de SER-commissie IMVO onder voorzitterschap van Mariëtte Hamer en wordt vastgesteld in de raadsvergadering op 18 oktober 2019.