Klachten- en Geschillencommissie Convenant Duurzame Kleding en Textiel

De Klachten- en Geschillencommissie van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel is een onafhankelijke commissie. Benadeelden in de internationale kleding- en textielketens van ondertekenaars van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel, kunnen een klacht indienen wanneer hun rechten worden geschonden.

Go to information in English about the Complaints and Disputes Committee of the Agreement on Sustainable Garments and Textile.

Arbeiders op productielocaties kunnen bijvoorbeeld een klacht indienen bij de commissie over leefbaar loon, kinderarbeid of milieuschade. Vertegenwoordigers van werknemers of andere maatschappelijke organisaties die de belangen van mens, milieu of dier behartigen kunnen dit ook doen. De commissie heeft de bevoegdheid bindende uitspraken te doen.

Voordat de commissie een bij haar ingediende klacht in behandeling neemt, beoordeelt zij of de klacht in beginsel ontvankelijk is. Deze beoordeling is beperkt en uitsluitend gebaseerd op de inhoud van de ingediende klacht en de ontvankelijkheid van partijen. Valt deze beoordeling positief uit, dan neemt de commissie de klacht in behandeling. Na dit besluit stelt zij de beklaagde in de gelegenheid verweer te voeren tegen de inhoud van de ingediende klacht en de ontvankelijkheid van partijen.

Gedurende de behandeling van de klacht dienen alle partijen geheimhouding te betrachten.
De uitspraak van de commissie is openbaar en wordt gepubliceerd op deze pagina.

Bent u een benadeelde en wilt u een klacht indienen? Lees de klachtenprocedure van het Convenant. Wilt u contact met de commissie of een klacht indienen? Stuur een e-mail naar AGT-complaints@internationalrbc.org.

Geschil

Daarnaast richt de commissie zich op het oplossen van eventuele problemen (geschillen) tussen bedrijven en het secretariaat bij het Convenant of tussen partijen bij het Convenant. De commissie heeft de bevoegdheid bindende uitspraken te doen.

Klachten- en geschillenprocedure

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel heeft een informatiepagina over klachten en geschillen, een klachtenprocedure opgesteld en een uitleg voor toegang tot herstel via een geschil of een klacht.

Klachten in behandeling

Uitspraken

  • 17 mei 2021 | Uitspraak inzake SOMO, SKC, Z – C&A Nederland
  • 9 december 2020 | Uitspraak inzake Arisa – C&A Nederland
  • 22 mei 2019 | Uitspraak inzake Corn. Van Dijk
  • 22 mei 2019 | Uitspraak inzake Manderley Fashion

Samenstelling commissie

De Klachten- en Geschillencommissie opereert onafhankelijk en bestaat uit de volgende leden:

  • Dhr. M. Scheltema (onafhankelijk voorzitter)
  • Dhr. P. Brust (op voordracht van werkgeversgeleding)
  • Dhr. H. van der Kolk (op voordracht van werknemersgeleding en maatschappelijke organisaties).

De commissie heeft de volgende plaatsvervangende leden:

  • Dhr. H. Mulder (onafhankelijk voorzitter)
  • Dhr. N. Mutsaerts (op voordracht van werkgeversgeleding)
  • Dhr. G. Oonk (op voordracht van werknemersgeleding en maatschappelijke organisaties).

Het secretariaat van de commissie is ondergebracht bij de SER en handelt onafhankelijk van de internationaal MVO-convenanten.

Contact met de commissiesecretaris

mr. S.W. (Sophia) Geelkerken

De persoonsgegevens die u via dit formulier aan ons verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving en onze Privacyverklaring.