Pilots

In het kader van het project ‘Betekenisvolle Dialoog in Internationale Ketens’, mede mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation, voert de SER vier pilots uit met bedrijven uit diverse sectoren en hun stakeholders.

De resultaten vormen, samen met de uitkomsten uit de onderzoeksfase, de basis voor tools en ondersteuning aan bedrijven in het voorbereiden en uitvoeren van betekenisvolle dialoog met stakeholders in hun internationale ketens. Deze eindproducten komen begin 2024 beschikbaar.

Het doel van de pilots is om het eerder ontwikkelde dialoogmodel – met in de basis 10 elementen voor betekenisvolle dialoog – in de praktijk te brengen en verder te ontwikkelen.

Pilot Gesprekken binnen multi-stakeholderinitiatief

Weven kleding/textiel
© Adobe Stock/rajesh

In dit multi-stakeholderinitiatief werken twee Nederlandse bedrijven samen met (lokale) ngo’s en hun leveranciers aan het opstarten en implementeren van een trainingsprogramma op fabrieksniveau. Binnen de pilot wordt met name het onboardingsproces van de leveranciers, inclusief de introductiegesprekken tussen merken, ngo’s en leveranciers, nader onderzocht. Hoe ga je als bedrijf op een betekenisvolle manier het gesprek aan met je leverancier over de noodzaak van een trainingsprogramma en hoe ga je als bedrijf om met eventuele terughoudendheid van een leverancier?

Deze pilot richt zich op de volgende elementen:

 • Commitment: waarom nemen belanghebbenden, met name leveranciers, deel, en hoe bepalend is ieders commitment voor de dialoog, hoe kan dit worden versterkt?
 • Persoonlijk contact: hoe kom je in contact met stakeholders, in het bijzonder leveranciers, over verantwoord ondernemen?
 • Actieplan: hoe ziet een effectief actieplan rondom stakeholderdialoog binnen een multi-stakeholderinitiatief eruit? Welke stappen zijn onderdeel van het proces?

Lees de rapportage over deze pilot

Pilot Rondetafelgesprek in Nederland

Tafel monteren
© Ahrend

In deze pilot voert een bedrijf zijn dubbele materialiteitsanalyse uit in het kader van de Corporate Sustainability ReportingDirective (CSRD), de EU-duurzaamheidsrapportage. Door in gesprek te gaan met verschillende stakeholders (o.a. leveranciers, klanten, brancheorganisaties, maatschappelijke organisaties, financiële instellingen, gemeente), wil het bedrijf perspectieven ophalen over de impact, risico’s en kansen van het bedrijf op de samenleving en andersom. Deze gesprekken vinden zowel een-op-een plaats als collectief tijdens een dialoogbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst presenteert het bedrijf resultaten en proces en treden bedrijf en stakeholders gezamenlijk verder in gesprek over het vervolg. Dit alles zal focus aanbrengen in de duurzaamheidsstrategie en -rapportage van het bedrijf.

Deze pilot richt zich op de volgende elementen:

 • Motivatie: wat zijn de redenen voor het bedrijf om te investeren in stakeholderdialoog als onderdeel van zijn dubbele materialiteitsanalyse, en wat zijn de redenen en toegevoegde waarde voor stakeholders om deel te nemen?
 • Kennis: hoe verbind je kennis en input van verschillende stakeholders aan elkaar? Welk kennisniveau onder stakeholders is er nodig?
 • Actieplan: hoe ziet een actieplan voor stakeholderdialogen in Nederland binnen de context van dubbele materialiteitsanalyse eruit?

Lees de rapportage over deze pilot

Pilot Rondetafelgesprek in productieland

Vrouw draagt mand met stenen
© Shutterstock/Insight-Photography

Deze pilot richt zich op het organiseren en uitvoeren van een fysieke multi-stakeholderdialoog in een productieland. In de pilot bezoeken vijf natuursteenbedrijven hun leveranciers en nemen ze gezamenlijk deel aan een multi-stakeholderdialoog over de belangrijkste risico's in hun toeleveringsketen. Aan deze dialoog nemen ook ngo’s deel. Voorafgaand aan de dialoog brengen de bedrijven een bezoek aan verschillende productielocaties en gaan ze in gesprek met werknemers over arbeidsrisico’s en arbeidsomstandigheden.

Deze pilot richt zich op de volgende elementen:

 • Inclusie: wie moet er worden uitgenodigd voor een dialoog met meerdere stakeholders en hoe kan ervoor worden gezorgd dat deelname van alle stakeholders gelijkwaardig is?
 • Organiseren bijeenkomst: hoe ziet het betekenisvol organiseren en faciliteren van een multi-stakeholderdialoog eruit? Hoe selecteer je de juiste facilitator(s)?
 • Samenwerking: met wie moet je samenwerken om een multi-stakeholderdialoog te organiseren? Hoe moet je deze samenwerking structureren en faciliteren?

Lees de rapportage over deze pilot

Pilot Digitale werknemersenquête

In deze pilot werkt een bedrijf samen met &Wider om bij vijf leveranciers anonieme werknemersenquêtes af te nemen over arbeidsomstandigheden. Een digitale werknemersenquête is een kans voor bedrijven om de stem van werknemers in hun internationale toeleveringsketen te betrekken bij hun besluitvorming. De resultaten van de enquêtes zullen door het bedrijf worden gebruikt om de dialoog aan te gaan met de betreffende leveranciers. In deze dialogen bespreken het bedrijf en de leverancier samen de resultaten en denken ze na over manieren om de arbeidsomstandigheden in de betreffende fabrieken te verbeteren.

Deze pilot richt zich op de volgende elementen:

 • Inclusie: hoe neem je de stem van werknemers in de keten mee in een gesprek met je leverancier en in besluitvorming binnen je bedrijf?
 • Transparantie: hoe beïnvloedt een hoge mate van transparantie (alle partijen hebben toegang tot dezelfde onderzoeksresultaten) de dialoog tussen importeur en leverancier?
 • Persoonlijk contact: hoe kunnen verschillen in machtspositie tussen leverancier en importeur tijdens een dialoog worden geminimaliseerd?

Lees de rapportage over deze pilot (verschijnt maart 2024)

Meer informatie

Heb je een vraag over de pilots of over het project? Neem dan contact op met Amy Eaglestone via a.eaglestone@ser.nl.