Home | Taken | OR en medezeggenschap

Ondernemingsraad en medezeggenschap

Naast een adviserende taak heeft de SER ook bestuurlijke taken. Zo voert de SER de Wet op de ondernemingsraden (WOR) mede uit. We noemen dit een medebewindstaak, omdat het een taak van de overheid is die voor een deel door de SER wordt uitgevoerd.

Bevorderen medezeggenschap

De SER heeft de wettelijke taak de medezeggenschap in ondernemingen te bevorderen en heeft hiertoe een speciale commissie opgericht, de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM). De CBM stimuleert dat bedrijven en instellingen een OR instellen en bevordert de kwaliteit van medezeggenschap. Daarnaast bereidt de CBM adviezen van de SER voor over medezeggenschapsaangelegenheden.

OR-cursussen

De CBM heeft een aanbeveling uitgebracht over het belang voor OR-leden om kwalitatief goede scholing te volgen. Ook formuleert zij jaarlijks richtbedragen voor kwalitatief goede OR-cursussen. De onafhankelijke Stichting SCOOR bewaakt de kwaliteit van de opleidingen voor leden van ondernemingsraden, door certificering van OR-opleidingsinstituten. Daarmee weten OR en ondernemer dat deze instituten in staat zijn kwalitatief goede cursussen en trainingen te geven.

Ontheffing OR-plicht

Ook bereidt de CBM de besluiten van de SER voor over aanvragen van bedrijven om ontheven te worden van de wettelijke plicht een ondernemingsraad in te stellen.

Bedrijfscommissies

Een andere taak die de SER in het kader van de WOR heeft, is het instellen van bedrijfscommissies. Bedrijfscommissies bemiddelen bij een conflict tussen de OR en de bedrijfsleiding van een onderneming. De SER voert het secretariaat van de twee bedrijfscommissies voor het bedrijfsleven (Markt I en Markt II).

Vraagbaak

De SER is bovendien een vraagbaak op het gebied van medezeggenschap voor werknemers, bestuurders en professionals op het gebied van medezeggenschap.