Bevordering Medezeggenschap

De SER heeft op grond van artikel 46a Wet op de ondernemingsraden (WOR) tot taak de medezeggenschap in ondernemingen te bevorderen. De kerntaak van de SER-commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) is het in brede zin bevorderen van de medezeggenschap en de kwaliteit daarvan in ondernemingen.

In het document Taken en taakopvatting CBM (pdf) wordt ingegaan op de vraag hoe de CBM invulling wil geven aan haar taak.

Werkprogramma

Jaarlijks wordt door de CBM een werkprogramma opgesteld. Mede op basis van input uit het veld kiest zij onderwerpen die zij belangrijk vindt voor de ontwikkeling van medezeggenschap. De CBM hanteert daarbij als leidraad dat haar werkzaamheden een toegevoegde waarde moeten hebben ten opzichte van wat reeds door het ‘veld’ zelf wordt gedaan. Onder het ‘veld’ worden begrepen ondernemers en werknemers die aan medezeggenschap (moeten) doen en daarbij betrokken intermediairs.

Het werkprogramma van de CBM richt zich jaarlijks op enkele specifieke onderwerpen die de CBM belangrijk vindt voor de ontwikkeling van medezeggenschap. Naast (jaarlijkse) speerpunten voert de CBM reguliere activiteiten uit waaronder het formuleren van richtbedragen voor kwalitatief goede scholing en vorming van ondernemingsraadsleden, het monitoren van de werkzaamheden van de twee bedrijfscommissies voor de marktsector en het behandelen van verzoeken van ondernemingen om ontheffing van de OR-instellingsplicht.

Speerpunten 2022

Het hoofdthema van de CBM voor 2022 is: ‘Strategische medezeggenschap draagt bij aan een vitale onderneming’. In 2021 was het hoofdthema van het CBM-werkprogramma: ‘Medezeggenschap draagt bij aan een vitale onderneming’. Dit thema verwees naar het belang van gezondheid in én van ondernemingen in de breedste zin van het woord. Het gaat niet alleen om de (individuele) gezondheid, het welzijn en de veiligheid van iedereen die in de onderneming werkzaam is. Maar ook om de bestaanszekerheid van de onderneming op de korte en (middel)lange termijn.

Door ontwikkelingen als klimaatverandering, internationalisering, robotisering, flexibilisering, vergrijzing en individualisering is het hoofdthema van 2021 actueler dan ooit. De ontwikkelingen volgen elkaar ook steeds sneller op. Daarbij wijzigt regelmatig het krachtenveld waarin organisaties zich bevinden en neemt de dynamiek vanuit het krachtenveld steeds verder toe. Ook houdt de coronacrisis ons nog steeds in haar greep en is het niet ondenkbaar dat we nog een hele tijd met dit virus en de effecten daarvan moeten leven. Dit betreft effecten op onder andere ondernemingen, werknemers en de economie als geheel.

Vervolgens is de vraag op welke wijze mag, moet en kan de medezeggenschap bij deze strategische vraagstukken betrokken worden? Hoe zorg je dat de medezeggenschap hierin een belangrijke rol speelt en er goed overleg plaatsvindt tussen medezeggenschap en bestuurder (en voor zover relevant in de driehoek met RvC/RvT)?

De kern is het belang van strategische medezeggenschap binnen ondernemingen (zowel grote ondernemingen als ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf) en hoe dit kan bijdragen aan een vitale onderneming op (middel)lange termijn.

Met dit hoofdthema wil de CBM bevorderen dat de medezeggenschap sterker uit de COVID-19-crisis en andere grote vraagstukken komt en kansen benut. Dat is in het belang van ondernemingen en hun medewerkers op zowel korte en lange termijn.

Lees meer over dit hoofdthema in het werkprogramma 2022 van de CBM.

Commissie

Voorbereid door: Commissie Bevordering Medezeggenschap
Voorzitter: prof. mr. E. (Evert) Verhulp
Secretaris: mr. M.C.M. (Marjolein) Zomer