Bevordering Medezeggenschap

De SER heeft op grond van artikel 46a Wet op de ondernemingsraden (WOR) tot taak de medezeggenschap in ondernemingen te bevorderen. De kerntaak van de SER-commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) is het in brede zin bevorderen van de medezeggenschap en de kwaliteit daarvan in ondernemingen.

In het document Taken en taakopvatting CBM (pdf) wordt ingegaan op de vraag hoe de CBM invulling wil geven aan haar taak.

Werkprogramma

Jaarlijks wordt door de CBM een werkprogramma opgesteld. Mede op basis van input uit het veld kiest zij onderwerpen die zij belangrijk vindt voor de ontwikkeling van medezeggenschap. De CBM hanteert daarbij als leidraad dat haar werkzaamheden een toegevoegde waarde moeten hebben ten opzichte van wat reeds door het ‘veld’ zelf wordt gedaan. Onder het ‘veld’ worden begrepen ondernemers en werknemers die aan medezeggenschap (moeten) doen en daarbij betrokken intermediairs.

Het werkprogramma van de CBM richt zich jaarlijks op enkele specifieke onderwerpen die de CBM belangrijk vindt voor de ontwikkeling van medezeggenschap. Naast (jaarlijkse) speerpunten voert de CBM reguliere activiteiten uit waaronder het formuleren van richtbedragen voor kwalitatief goede scholing en vorming van ondernemingsraadsleden, het monitoren van de werkzaamheden van de twee bedrijfscommissies voor de marktsector en het behandelen van verzoeken van ondernemingen om ontheffing van de OR-instellingsplicht.

Speerpunten 2020

Het hoofdthema van de CBM voor 2020 is: ‘Jong(eren) denken en doen in medezeggenschap’. Dat ziet zowel op medezeggenschap en jongeren, als op het aansluiten bij de tijdsgeest en huidige en te verwachten ontwikkelingen relevant voor medezeggenschap. Denk bij dat laatste aan maatschappelijke omstandigheden, ontwikkelingen in de arbeidsverhoudingen en de samenstelling en behoeften van het personeelsbestand.
De CBM betrekt daarbij ook andere relevante thema’s uit 2020 en/of eerdere jaren, zoals: medezeggenschap en flexwerkers, medezeggenschap en diversiteit en innovatie van medezeggenschap.

Daarnaast wil de CBM dit jaar werken aan de navolgende onderwerpen:

  • Ontwikkeling en scholing deskundigheid OR-leden en bestuurders;
  • Bevorderen naleving WOR. 

Verder verwacht de CBM in 2020 vijf publicaties uit te brengen:

  • Rechten OR bij fusies en overnames;
  • Rol OR bij energietransitie;
  • Medezeggenschap pensioen in kleine ondernemingen voor tussenpersonen/financieel adviseurs;
  • Aangepaste versies van het SER Voorbeeldreglement OR’s en de Leidraad PVT.

Deze thema’s betreffen deels een doorloop van meerjarenthema’s uit voorgaande jaren. De speerpunten en publicaties zijn beschreven in paragraaf 2 van het CBM-werkprogramma 2020. Paragraaf 3 beschrijft de reguliere werkzaamheden van de CBM. Een indicatieve planning van de te behandelen onderwerpen is opgenomen aan het einde van het werkprogramma.

Lees het werkprogramma 2020 van de commissie (pdf).

Commissie

Voorbereid door: Commissie Bevordering Medezeggenschap
Voorzitter: prof. mr. E. (Evert) Verhulp
Secretaris: mr. M.J.M. (Mirjam)  Bach