Bevordering Medezeggenschap

De SER heeft op grond van artikel 46a Wet op de ondernemingsraden (WOR) tot taak de medezeggenschap in ondernemingen te bevorderen. De kerntaak van de SER-commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) is het in brede zin bevorderen van de medezeggenschap en de kwaliteit daarvan in ondernemingen.

In het document Taken en taakopvatting CBM (pdf) wordt ingegaan op de vraag hoe de CBM invulling wil geven aan haar taak.

Jaarplan

Jaarlijks wordt door de CBM een jaarplan opgesteld. Mede op basis van input uit het veld kiest zij onderwerpen die zij belangrijk vindt voor de ontwikkeling van medezeggenschap. De CBM hanteert daarbij als leidraad dat haar werkzaamheden een toegevoegde waarde moeten hebben ten opzichte van wat reeds door het ‘veld’ zelf wordt gedaan. Onder het ‘veld’ worden begrepen ondernemers en werknemers die aan medezeggenschap (moeten) doen en daarbij betrokken intermediairs.

Het jaarplan van de CBM richt zich jaarlijks op enkele specifieke onderwerpen die de CBM belangrijk vindt voor de ontwikkeling van medezeggenschap. Naast (jaarlijkse) speerpunten voert de CBM reguliere activiteiten uit waaronder het formuleren van richtbedragen voor kwalitatief goede scholing en vorming van ondernemingsraadsleden, het monitoren van de werkzaamheden van de twee bedrijfscommissies voor de marktsector en het behandelen van verzoeken van ondernemingen om ontheffing van de OR-instellingsplicht.

Speerpunten 2023

Voor 2023 zijn de volgende speerpunten benoemd:

1. Strategische medezeggenschap

Or/pvt en bestuurder overleggen vaak met elkaar over de dagelijkse gang van zaken in de organisatie. Maar hoe zit het met strategische vraagstukken zoals energietransitie en digitalisering? Omdat die op de lange termijn grote gevolgen kunnen hebben voor de organisatie, is het belangrijk dat medezeggenschap en bestuurder samen en op proactieve wijze hierover de dialoog met elkaar voeren. Extra aandacht gaat uit naar de nieuwe pensioenwetgeving en het belang van scholing voor onder andere strategische medezeggenschap. 

2. Verjonging en vernieuwing van medezeggenschap

Uit allerlei onderzoeken blijkt: ondernemingsraden vergrijzen. Jongeren zijn een belangrijke groep in de organisatie en hebben frisse ideeën. Hoe kunnen jongeren meer bij medezeggenschap worden betrokken? De CBM wil het belang van verjonging binnen de medezeggenschap blijven aanjagen. Daarnaast ziet dit speerpunt op vernieuwing van medezeggenschap: het aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen in arbeidsverhoudingen en nieuwe vormen van medezeggenschap. 

3. Naleving van de WOR

Bij dit speerpunt gaat het om:
naleving van de verplichting een or in te stellen 
het bevorderen van deelname aan een ingestelde or;

Onder ander wordt bekeken wordt hoe eventuele belemmeringen voor instelling van een or kunnen worden weggenomen. Als input hiervoor wordt o.a. het Nalevingsonderzoek WOR (verwacht in najaar 2023) gebruikt;

Lees meer over deze speerpunten in het werkprogramma 2023 van de CBM.

Commissie

Voorbereid door: Commissie Bevordering Medezeggenschap
Voorzitter: prof. mr. dr. A.R. (Ruben) Houweling