Bevordering Medezeggenschap

De SER heeft op grond van artikel 46a Wet op de ondernemingsraden (WOR) tot taak de medezeggenschap in ondernemingen te bevorderen. De kerntaak van de SER-commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) is het in brede zin bevorderen van de medezeggenschap en de kwaliteit daarvan in ondernemingen.

In het document Taken en taakopvatting CBM (pdf) wordt ingegaan op de vraag hoe de CBM invulling wil geven aan haar taak.

Werkprogramma

Jaarlijks wordt door de CBM een werkprogramma opgesteld. Mede op basis van input uit het veld kiest zij onderwerpen die zij belangrijk vindt voor de ontwikkeling van medezeggenschap. De CBM hanteert daarbij als leidraad dat haar werkzaamheden een toegevoegde waarde moeten hebben ten opzichte van wat reeds door het ‘veld’ zelf wordt gedaan. Onder het ‘veld’ worden begrepen ondernemers en werknemers die aan medezeggenschap (moeten) doen en daarbij betrokken intermediairs.

Het werkprogramma van de CBM richt zich jaarlijks op enkele specifieke onderwerpen die de CBM belangrijk vindt voor de ontwikkeling van medezeggenschap. Naast (jaarlijkse) speerpunten voert de CBM reguliere activiteiten uit waaronder het formuleren van richtbedragen voor kwalitatief goede scholing en vorming van ondernemingsraadsleden, het monitoren van de werkzaamheden van de twee bedrijfscommissies voor de marktsector en het behandelen van verzoeken van ondernemingen om ontheffing van de OR-instellingsplicht.

Speerpunten 2021

Het hoofdthema van de CBM voor 2021 is: ‘Medezeggenschap draagt bij aan een vitale onderneming’.
Hoe zorg je daarvoor? Ondernemingsraad, bestuurder en toezichthouders moeten samen aan de slag. Samen werken aan een vitale, sociale en duurzame onderneming.

Dit speerpunt verwijst naar het belang van gezondheid binnen ondernemingen in de breedste zin van het woord. Het gaat niet alleen om de (individuele) gezondheid, het welzijn en de veiligheid van iedereen die in de onderneming werkzaam is. Maar ook om de bestaanszekerheid van de onderneming op de korte en (middel)lange termijn. Op welke wijze mag, moet en kan de medezeggenschap bij deze vraagstukken betrokken worden? Hoe zorg je dat de medezeggenschap bijtijds betrokken wordt en er goed overleg op strategisch niveau plaatsvindt tussen or en bestuurder, en voor zover relevant in de driehoek met RvC/RvT?
Met dit hoofdthema wil de CBM bevorderen dat de medezeggenschap sterker uit de COVID-19-crisis komt en kansen benut.

De CBM buigt zich begin 2021 over de nadere uitwerking van het hoofdthema en de in dat kader te verrichten activiteiten.
Onderwerpen die in relatie tot medezeggenschap in ieder geval aan bod komen zijn:

 • Strategische medezeggenschap;
 • (De effecten van) structureel anders werken in organisaties;
 • Thuiswerken, arbeidsomstandigheden en privacy;
 • Welzijn van medewerkers;
 • Contact met de medewerkers in de organisatie;
 • Solvabiliteit en insolventie.

Daarnaast wil de CBM dit jaar werken aan de navolgende onderwerpen:

 • Jong(eren) denken en doen in medezeggenschap;
 • Ontwikkeling en scholing deskundigheid or-leden en bestuurders;
 • Bevorderen naleving WOR.

Verder verwacht de CBM in 2021 een aantal (herziene) publicaties uit te brengen:

 • Online tool MZ en jongeren met tips en praktijkvoorbeelden;
 • Rechten or bij fusies en overnames;
 • Online tool Voorbeeldreglement ondernemingsraden;
 • SER Leidraad personeelsvertegenwoordiging.

De speerpunten en publicaties zijn beschreven in paragraaf 2 van het CBM-werkprogramma 2021. Paragraaf 3 beschrijft de reguliere en overige werkzaamheden van de CBM.

Een indicatieve planning van de te behandelen onderwerpen is opgenomen aan het einde van het werkprogramma.
Lees het werkprogramma 2021 van de commissie (pdf).

Commissie

Voorbereid door: Commissie Bevordering Medezeggenschap
Voorzitter: prof. mr. E. (Evert) Verhulp
Secretaris: mr. M.C.M. (Marjolein) Zomer