Bevordering Medezeggenschap

De SER heeft op grond van artikel 46a Wet op de ondernemingsraden (WOR) de taak de medezeggenschap in ondernemingen te bevorderen. De kerntaak van de SER-commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) is het in brede zin bevorderen van de medezeggenschap en de kwaliteit daarvan in ondernemingen.

In het document Taken en taakopvatting CBM (pdf) wordt ingegaan op de vraag hoe de CBM invulling wil geven aan haar taak.

Werkzaamheden CBM

De CBM heeft een aantal vaste werkzaamheden zoals het formuleren van richtbedragen voor kwalitatief goede scholing van ondernemingsraadsleden; het monitoren van de werkzaamheden van de twee bedrijfscommissies voor de marktsector en het behandelen van verzoeken van ondernemingen om ontheffing van de OR-instellingsplicht.

Ook kan de SER adviezen over medezeggenschap uitbrengen aan regering en parlement. De CBM bereidt deze adviezen voor. Op dit moment heeft de SER een adviesaanvraag over politiek primaat in behandeling.

Werkprogramma

Tot slot richt de CBM zich op enkele specifieke onderwerpen die belangrijk zijn voor voor de ontwikkeling van medezeggenschap door middel van speerpunten. De CBM kiest deze onderwerpen op basis van input uit het veld: ondernemers en werknemers die aan medezeggenschap (moeten) doen en daarbij betrokken intermediairs (waaronder trainers, adviseurs en advocaten). De leidraad hierbij is dat de werkzaamheden een toegevoegde waarde moeten hebben ten opzichte van wat reeds door het ‘veld’ zelf wordt gedaan.

Huidige speerpunten 

1. Strategische medezeggenschap

Or/pvt en bestuurder overleggen vaak met elkaar over de dagelijkse gang van zaken in de organisatie. Maar hoe zit het met strategische vraagstukken zoals de energietransitie en digitalisering? Omdat die op de lange termijn grote gevolgen kunnen hebben voor de organisatie, is het belangrijk dat medezeggenschap en bestuurder samen en op proactieve wijze hierover de dialoog met elkaar voeren. Extra aandacht gaat uit naar de nieuwe pensioenwetgeving en het belang van scholing voor onder andere strategische medezeggenschap. 

2. Verjonging en vernieuwing van medezeggenschap

Uit allerlei onderzoeken blijkt: ondernemingsraden vergrijzen. Jongeren zijn een belangrijke groep in de organisatie en hebben frisse ideeën. Hoe kunnen jongeren meer bij medezeggenschap worden betrokken? De CBM wil het belang van verjonging blijven aanjagen. Daarnaast ziet dit speerpunt op vernieuwing van medezeggenschap: het aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen in arbeidsverhoudingen en nieuwe vormen van medezeggenschap. 

3. Naleving van de WOR

Bij dit speerpunt gaat het om:
naleving van de verplichting een or in te stellen 
het bevorderen van deelname aan een ingestelde or;

Onder andere wordt bekeken hoe eventuele belemmeringen voor instelling van een or kunnen worden weggenomen. Als input hiervoor wordt onder meer het Nalevingsonderzoek WOR gebruikt.

Commissie

Voorbereid door: Commissie Bevordering Medezeggenschap
Voorzitter: prof. mr. dr. A.R. (Ruben) Houweling