Bevordering Medezeggenschap

Achtergrond

De SER heeft op grond van artikel 46a Wet op de ondernemingsraden (WOR) tot taak de medezeggenschap in ondernemingen te bevorderen. De kerntaak van de SER-commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) is het in brede zin bevorderen van de medezeggenschap en de kwaliteit daarvan in ondernemingen. In het document Taken en taakopvatting CBM (pdf) wordt ingegaan op de vraag hoe de CBM invulling wil geven aan haar taak.

Werkprogramma

Jaarlijks wordt door de CBM een werkprogramma opgesteld. Mede op basis van input uit het veld kiest zij onderwerpen die zij belangrijk vindt voor de ontwikkeling van medezeggenschap. De CBM hanteert daarbij als leidraad dat haar werkzaamheden een toegevoegde waarde moeten hebben ten opzichte van wat reeds door het ‘veld’ zelf wordt gedaan. Onder het ‘veld’ worden begrepen ondernemers en werknemers die aan medezeggenschap (moeten) doen en daarbij betrokken intermediairs.

Het werkprogramma van de CBM richt zich jaarlijks op enkele specifieke onderwerpen die de CBM belangrijk vindt voor de ontwikkeling van medezeggenschap. Naast (jaarlijkse) speerpunten voert de CBM reguliere activiteiten uit waaronder het formuleren van richtbedragen voor kwalitatief goede scholing en vorming van ondernemingsraadsleden, het monitoren van de werkzaamheden van de twee bedrijfscommissies voor de marktsector en het behandelen van verzoeken van ondernemingen om ontheffing van de OR-instellingsplicht.

Speerpunten 2018

De CBM heeft besloten in 2018 meer aandacht te besteden aan het bevorderen van het ontwikkelen van medezeggenschap in organisaties waar die nog niet plaatsvindt. Daarnaast zal zij voortgaan met werkzaamheden ter bevordering van de kwaliteit van medezeggenschap waar medezeggenschap wel plaatsvindt. De thema’s betreffen deels een doorloop van meerjarenthema’s uit voorgaande jaren.

De CBM wil in 2018 onder meer werken aan de navolgende onderwerpen:

  • Ontwikkelen van medezeggenschap waar die niet plaatsvindt.
  • Scholing en ontwikkeling van OR-leden.
  • De rol die een OR kan spelen bij technologische ontwikkelingen, in het bijzonder bij de daaruit voortvloeidende veranderingen in een organisatie en sociale gevolgen.
  • Medezeggenschap en diversiteit. Daarbij gaat het zowel om de rol van de OR bij het stimuleren van diversiteit in de organisatie als om diversiteit van betrokkenen bij de medezeggenschap.

Deze speerpunten zijn nader beschreven in paragraaf 2 van het Werkprogramma CBM 2018 (pdf). Een indicatieve planning van de te behandelen onderwerpen is opgenomen in paragraaf 4.

Commissie

Voorbereid door: Commissie Bevordering Medezeggenschap
Voorzitter: prof. mr. E. (Evert) Verhulp
Secretaris: mr. S.W. (Sophia) Geelkerken