Commissie Digitale Transitie (DT)

Digitalisering heeft invloed op alle onderdelen van onze maatschappij en zal grote, structurele veranderingen met zich meebrengen. Digitalisering biedt kansen voor zowel de publieke als de private sectoren. Zo kan technologie een belangrijke rol spelen in het verhogen van de arbeidsproductiviteit in de zorg en zal digitalisering informatie en kennis toegankelijker maken voor een grote groep mensen. Tegelijkertijd zijn er ook schaduwkanten. Digitalisering kan in bepaalde gevallen al bestaande ongelijkheid vergroten.

Er zijn weinig domeinen waar digitale technologie geen ingrijpende veranderingen teweegbrengt. Zo verandert bijvoorbeeld de arbeidsmarkt door het toepassen van automatisering in de productieprocessen. Vaak is dat eenvoudiger, sneller of beter, maar soms ook ingewikkelder. Banen veranderen en vergen dus nieuwe vaardigheden. Alleen blijkt vaak dat de digitale vaardigheden en het bewustzijn van zowel burgers als bedrijven nog slecht zijn ontwikkeld.

De SER & de impact van technologie

De SER heeft al meerdere adviezen en verkenningen rond het onderwerp uitgebracht. In 2016 verscheen de verkenning Mens en Technologie waar de gevolgen van de transitie naar een digitale economie voor de Nederlandse arbeidsmarkt in kaart werden gebracht.  

In 2020 bracht de SER een verkenning uit over (de praktijk van) de platformeconomie, waarbij gekeken is naar de aard en positie van platformbedrijven, de positie van de platformwerkers en de handhaving van schijnzelfstandigheid. Ook verscheen een verkenning over de toekomst van de zorg waarin de mogelijkheden van de digitale transitie voor de zorg onderzocht werden. Hieruit kwam onder andere naar voren dat er meer aandacht nodig is voor de mogelijkheden die digitalisering biedt om van een stelsel van nazorg naar een stelsel van voorzorg te komen, om zo de gezondheidsverschillen in Nederland te verkleinen.

De Commissie Digitale Transitie

In oktober 2021 is de Werkgroep Digitale Transitie opgericht met als doel om aandacht te vragen voor de impact van de digitale transitie en ervoor te zorgen dat het een integraal onderwerp wordt bij alle adviestrajecten van de SER. De werkgroep is inmiddels een vaste commissie geworden. 
 
Het doel van de Commissie Digitale Transitie is drieledig:
1. De impact van de digitale transitie monitoren.
2. Het agenderen en faciliteren van het publieke debat tussen maatschappelijke organisaties en de overheid ondersteund door experts en de wetenschap.
3. Aansluiting zoeken bij lopende SER-activiteiten waar de digitale component onderbelicht blijft en daarmee zorgen voor een inbedding van de digitale transitie in het werk van de SER.
 
In 2022 is veel energie gestoken in het creëren van draagvlak voor de urgentie van het monitoren van de impact. Er zijn kennisdocumenten opgesteld en bijeenkomsten georganiseerd, onder andere over het belang om digitaal bewust en vaardig te zijn.

Vanaf maart 2023 gaat de Werkgroep Digitale Transitie door als Commissie Digitale Transitie. De commissie werkt dit jaar aan het toegenomen belang van data voor de economie, de relatie tussen de digitale transitie en brede welvaart en de relatie tussen de digitale transitie en de energietransitie.

Jaarrapportage 2022

Bekijk hier de jaarrapportage van 2022.

Leden van de Commissie Digitale Transitie

Onafhankelijke leden 

 • prof. mr. dr. A. (Anna) Gerbrandy (voorzitter)
  Plaatsvervangend: dr. N. (Nanda) Piersma
 • prof. dr. B.J. (Bas) ter Weel 
 • dr. F. (Fabian) Dekker

Ondernemersleden 

 • S.(Stijn) van Butselaar (VNO-NCW)
  Plaatsvervangend: T.R.A. (Thomas) Grosfeld (VNO-NCW)
 • Guusje Dolsma (VNO-NCW) 
 • A. (Antoine) Reijnders (VNO-NCW)
  Plaatsvervangend: R. (René) Corbijn (VNO-NCW/ NL Digital)

Werknemersleden

 • P.J.M. (Petra) Bolster-Damen (FNV)
  Plaatsvervangend: F. (Fredy) Peltzer (FNV) / Y. (Yvette) Becker (FNV) 
 • A.C. (Amerik) Klapwijk MSc (VCP)
  Plaatsvervangend: mr. C.C.J. (Catelijne) Muller (VCP) 
 • mr. D. (Daphne) de Wild (CNV)
  Plaatsvervangend: V. (Viera) Spanikova (CNV)

Adviserende leden

 • L. (Linda) Kool (Rathenau Instituut)
 • P.W.A.H. (Paul) Verstraten (CPB)
 • D. (Daniël) Tijink (ECP – Platform voor de informatiesamenleving)

Ministeriële vertegenwoordigers

 • H. (Haye) Hazenberg (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
  Plaatsvervangend: F.R. (Francisca) Wals (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 • B. (Bauke) Kok (ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  Plaatsvervangend: M. (Mathijs) van Zaal (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 • A. (Arno) Meijer (ministerie van Economische Zaken en Klimaat)
   

Secretariaat SER

 • J.Z. (Judith) Blijden      
 • N.L. (Nora) Plaisier MSc
 • J. (Joeri) Scheper
 • T.C.W. (Timothy) van der Linden

Laatste wijziging 1 mei 2024


Contact met de commissiesecretaris

Judith Blijden 

De persoonsgegevens die u via dit formulier aan ons verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving en onze Privacyverklaring.