Werkgroep Digitale Transitie (DT)

Digitalisering heeft invloed op alle onderdelen van onze maatschappij en zal grote, structurele veranderingen met zich meebrengen. Digitalisering biedt kansen voor zowel de publieke als de private sectoren. Zo kan technologie een belangrijke rol spelen in het verhogen van de arbeidsproductiviteit in de zorg en zal digitalisering informatie en kennis toegankelijker maken voor een grote groep mensen. Tegelijkertijd zijn er ook schaduwkanten. Digitalisering kan in bepaalde gevallen al bestaande ongelijkheid vergroten.

Er zijn weinig domeinen waar digitale technologie geen ingrijpende veranderingen teweegbrengt. Zo verandert bijvoorbeeld de arbeidsmarkt door het toepassen van automatisering in de productieprocessen. Vaak is dat eenvoudiger, sneller of beter, maar soms ook ingewikkelder. Banen veranderen en vergen dus nieuwe vaardigheden. Alleen blijkt vaak dat de digitale vaardigheden en het bewustzijn van zowel burgers als bedrijven nog slecht zijn ontwikkeld.

De SER & de impact van technologie

De SER heeft al meerdere adviezen en verkenningen rond het onderwerp uitgebracht. In 2016 verscheen de verkenning Mens en Technologie waar de gevolgen van de transitie naar een digitale economie voor de Nederlandse arbeidsmarkt in kaart werden gebracht.  

In 2020 bracht de SER een verkenning uit over (de praktijk van) de platformeconomie, waarbij gekeken is naar de aard en positie van platformbedrijven, de positie van de platformwerkers en de handhaving van schijnzelfstandigheid. Ook verscheen een verkenning over de toekomst van de zorg waarin de mogelijkheden van de digitale transitie voor de zorg onderzocht werden. Hieruit kwam onder andere naar voren dat er meer aandacht nodig is voor de mogelijkheden die digitalisering biedt om van een stelsel van nazorg naar een stelsel van voorzorg te komen, om zo de gezondheidsverschillen in Nederland te verkleinen.

De Werkgroep Digitale Transitie

De werkgroep is in oktober 2021 opgericht met als doel om aandacht te vragen voor de impact van de digitale transitie en ervoor te zorgen dat het een integraal onderwerp wordt bij alle adviestrajecten van de SER.
 
Het doel van de werkgroep digitale transitie is tweeledig:
1. De impact van de digitale transitie monitoren.
2. Het agenderen en faciliteren van het publieke debat tussen maatschappelijke organisaties en de overheid ondersteund door experts en de wetenschap.
 
Het eerste jaar wordt er veel energie gestoken in het creëren van draagvlak voor de urgentie van het monitoren van de impact. De werkgroep zal verkenningen uitbrengen en kennisbijeenkomsten organiseren over onderwerpen binnen het thema digitalisering waar relatief gezien nog weinig aandacht voor is, zoals het belang van digitaal bewust en vaardig te zijn. Met technologie om kunnen gaan is één, maar weten wat de gevolgen hiervan zijn is ook erg belangrijk. De werkgroep gaat zich ook bezighouden met digitale overheid. De overheid verzamelt veel data van, over en voor burgers. Dit verandert de relatie tussen burgers en de overheid. Het kan de dienstverlening van de overheid gemakkelijker maken, maar ook een grotere afstand creëren.

Leden van de Werkgroep Digitale Transitie

Onafhankelijke leden 

 • Anna Gerbrandy (voorzitter) 
 • Nanda Piersma (plv. kroonlid)
 • Bas ter Weel  

Ondernemersleden 

 • Stijn van Butselaar (VNO-NCW)
  Plaatsvervangend: Guusje Dolsma (VNO-NCW) 
 • Ton Schoenmaeckers (VNO-NCW)
  Plaatsvervangend: Thomas Grosveld (VNO-NCW) 

Werknemersleden

 • Petra Bolster (FNV)
  Plaatsvervangend: Fredy Peltzer (FNV)
 • Amerik Klapwijk (VCP)
  Plaatsvervangend: Sacha van Heemskerk (VCP) 

Adviserende leden

 • Linda Kool (Rathenau Instituut) 
 • Paul Verstraten (CPB) 
  Plaatsvervangend: Rik Dillingh

Secretariaat SER

 • Carine van Oosteren
 • Judith Blijden
 • Timothy van der Linden

Laatste wijziging 16 januari 2023


Contact met de werkgroepsecretarissen

Judith Blijden en Carine van Oosteren 

De persoonsgegevens die u via dit formulier aan ons verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving en onze Privacyverklaring.