Commissie Arbeidsmarkt- en Onderwijsvraagstukken (AMV)

Ingesteld ex artikel 42 van de Wet op de Sociaal-Economische Raad (voorheen Wet op de bedrijfsorganisatie geheten) bij besluit van de raad van 15 maart 1996.

Taak: voorbereiden van de adviezen van de raad over:

 • vraagstukken op het gebied van het specifieke arbeidsmarkt- en arbeidsvoorzieningenbeleid met inbegrip van het beleid ten aanzien van bijzondere groepen op de arbeidsmarkt;
 • vraagstukken in verband met de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt, alsmede in verband met de verdeling van arbeid- en zorgtaken tussen vrouwen en mannen;
 • vraagstukken in verband met beleid en vormgeving van de sociale werkvoorziening en andere vormen van additionele arbeid;
 • vraagstukken van onderwijsbeleid in relatie tot de arbeidsmarkt;
 • vraagstukken op het gebied van migratiebeleid en -bestel.

Actuele werkzaamheden van de commissie

Uitvoering algemene adviesaanvraag Leren in de toekomst
Oktober 2015 heeft de minister van OCW een brede adviesaanvraag voorgelegd, mede naar aanleiding van de SER verkenning Leren in de toekomst (2015). In de brede meerjarige adviesaanvraag nodigt het kabinet de SER uit bij te dragen aan de visievorming op het terrein van leren in de toekomst. Gelet op de toenemende dynamiek op de arbeidsmarkt neemt het belang van permanent leren, een sterke leercultuur en een inclusieve en responsieve samenleving steeds meer toe. Dat vraagt om het ontwikkelen, activeren en effectief benutten van de skills van de beroepsbevolking, zo staat in de brede adviesaanvraag. De SER draagt hier graag aan bij.

In het kader van deze brede adviesaanvraag is de commissie betrokken bij verschillende trajecten van de SER waarbij de relatie onderwijs en arbeidsmarkt van belang is. Dit betreft bijvoorbeeld de aanjaagfunctie leven lang ontwikkelen en de trajecten die zien op de scholingsgevolgen van het klimaatakkoord en de energietransitie.

Verkenning Laaggeletterdheid
De commissie arbeidsmarkt en onderwijsvraagstukken buigt zich over de vraag op welke wijze laaggeletterdheid kan worden teruggedrongen. Deze verkenning wordt uitgevoerd in samenwerking met de stichting Lezen en Schrijven. De verkenning neemt de bredere gevolgen van laaggeletterdheid als uitgangspunt: grotere kans op langdurig werkloosheid, armoede, slechte gezondheid en sociaal isolement. De verkenning richt zich op de mogelijkheden die de arbeidsmarkt biedt om laaggeletterden kansen te bieden om maatschappelijk bij te dragen en zich verder te ontwikkelen.

Leden van de commissie Arbeidsmarkt- en Onderwijsvraagstukken

Onafhankelijke leden

 • drs. M.I. (Mariëtte) Hamer (voorzitter)
 • prof. dr. G.T.M. (Geert) ten Dam
 • prof. dr. R.J. (Romke) van der Veen
 • In behandeling
  Plaatsvervangend: prof. dr. B.(Bas) ter Weel

Ondernemersleden

 • G. (Guusje) Dolsma (VNO-NCW/MKB-Nederland)
  Plaatsvervangend: R. (Rob) Slagmolen (VNO-NCW)
 • ir. G.F.W.C. (Gertrud) van Erp (VNO-NCW/ MKB-Nederland)
 • S. (Steve) Fok (LTO-Nederland)
 • T. (Tim) Zandbergen (VNO-NCW/MKB-Nederland)

Werknemersleden

 • drs. I.D.C.M. (Isabel) Coenen (FNV)
 • J. (Justine) Feitsma (CNV)
 • A.C. (Amerik) Klapwijk MSc (VCP)
  Plaatsvervangend: drs. A.P.C.M. (Nic) van Holstein
 • L. (Linda) Rigters (FNV)
  Plaatsvervangend: F. (Frank) van Bennekom
 • ir. G.D. (Gerard) van Santen (CNV)

Adviserende leden

 • prof.dr. A. (Andries) de Grip (ROA)
 • In behandeling (CPB)

Ministeriële vertegenwoordigers

 • A.P.G. (Andre) de Moor (OCW) 
 • J. (Joyce) van der Staaij (SZW)

Laatste wijziging 18 januari 2021


Contact met de commissiesecretarissen

 • drs. J.A. (Jos) de Groen
 • drs. Y. (Yvonne) Bernardt

De persoonsgegevens die u via dit formulier aan ons verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving en onze Privacyverklaring.