Vaststelling van wettelijke grenswaarden

De Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW) adviseert de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over de vaststelling van een publieke (wettelijke) grenswaarde voor kankerverwekkende en mutagene stoffen en allergene stoffen zonder veilige drempelwaarde.

Achtergrond

De Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW) adviseert de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over de vaststelling van een publieke (wettelijke) grenswaarde voor kankerverwekkende en mutagene stoffen en allergene stoffen zonder veilige drempelwaarde.

Gevolgde procedure

Het ministerie van SZW vraagt de Gezondheidsraad voor deze groep van stoffen op basis van risicogrenzen een blootstellingsniveau te berekenen. De subcommissie GSW toetst vervolgens de haalbaarheid van de uit te voeren wettelijke grenswaarde en adviseert daarover de bewindspersoon van SZW. Bij de toetsing worden naast de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties ook brancheorganisaties betrokken en worden Arbodiensten geïnformeerd. Het resultaat van de haalbaarheidstoets kan leiden tot het vaststellen van een hogere grenswaarde. De hoger vastgestelde grenswaarde wordt in principe vierjaarlijks door de subcommissie opnieuw aan de orde gesteld.

De subcommissie speelt een actieve rol in het tot stand brengen van Europese samenwerking bij het ontwikkelen van een Europees werkprogramma en het opstellen van gezondheidskundig onderbouwde advieswaarden. In dat kader onderhoudt de subcommissie contacten met buitenlandse organisaties die betrokken zijn bij het vaststellen van grenswaarden.

De SER website bevat onder meer een Databank Grenswaarden, in stand gehouden door de subcommissie. Deze databank bevat informatie over de huidige grenswaarden en over de stand van zaken van voorgenomen wijzigingen van grenswaarden.

Commissie

Gericht aan: Minister van SZW
Voorbereid door: Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW)
Voorzitter: In behandeling
Secretaris: drs. D. (Demi) Theodori