CIV Water

CIV Water richt zich op de ontwikkeling van jongeren én werkenden tot wendbaar vakman in de watersector.

Regio: Noord

Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water (CIV Water) is een innovatief kenniscentrum in Leeuwarden voor mbo’ers in de watersector. Het CIV richt zich op de ontwikkeling van jongeren én werkenden tot wendbaar vakman. Dit doet het Centrum door ontwikkeltrajecten vorm te geven in samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven. CIV Water werkt naast kennis en vaardigheden, ook aan houding en gedrag ter bevordering van de beroepshouding.

CIV Water legt in samenwerking met de WaterCampus Leeuwarden verbindingen in de doorlopende leerlijn naar vmbo en naar hbo. Ook verbindt CIV Water dit initiatief met andere 'hubs' in Nederland. CIV Water ontwikkelt en verzorgt, in samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven, maatwerktrainingen om professionals uit het werkveld in ontwikkeling te brengen. Ten behoeve van het onderwijs zijn vier keuzedelen ontwikkeld in samenwerking met de netwerkpartners. Een ander initiatief is het ontwikkelen van een flexibel modulehuis voor Associate Degree (AD) Water in samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein. Voor mbo-vakmensen (niveau 4) is er de mogelijkheid om een tweejarige opleiding (niveau 5) op maat te volgen. Zo stimuleert CIV Water een Leven Lang Leren.

Betrokken samenwerkingspartners

Friesland College (penvoerder), Nordwin College, MBO Life Sciences, Van Hall Larenstein, Wetterskip Fryslân, Vitens, Waterschap Noorderzijlvest en WLN. Het netwerk bestaat verder uit 15 scholen (ROC’s en AOC's) en 17 bedrijven.

Contactpersoon

Pieter Hoekstra | E: p.hoekstra@civwater.nl | T: 06 46 17 23 55

Meer informatie