Leven Lang Ontwikkelen Energietransitie Groningen

Samenwerking voor voldoende vakkrachten voor de energietransitie.

Regio: Noord

Energie en duurzaamheid zijn binnen Groningen, net als in de rest van Nederland, actuele en urgente vraagstukken. In Groningen extra vanwege herstelopgaven en het duurzaam maken van woningen en gebouwen. Bedrijven in de Technische Installatiebranche en Bouw investeren nog onvoldoende om hun medewerkers toe te rusten voor de energie- en technologische ontwikkelingen die dit met zich meebrengt. Daarnaast kunnen zij onvoldoende aan goed opgeleid personeel komen. De komende jaren zullen ze steeds meer aangewezen zijn op zij-instromers die voor de branches moeten worden opgeleid. Leven Lang Ontwikkelen (LLO) is dan ook een belangrijk thema, of het nu om scholing van werkenden of werkzoekenden gaat.

Gezien de omvang van de opgaven in Groningen, wordt gestreefd naar een brede publiek-private samenwerking die gezamenlijk verantwoordelijkheid neemt voor LLO en de energietransitie. Initiator is de SER Noord-Nederland. De samenwerking moet erin voorzien dat vaktechnici in de Technische Installatiebranche en Bouw zich meer scholen en dat de instroom van nieuwe werknemers toeneemt. Belangrijk hierbij is om te investeren in een duurzame opleidingsinfrastructuur in Groningen. Zo kan flexibel op de vraag uit de markt worden gereageerd. Ook het in kaart brengen van knelpunten en bijdragen aan oplossingen is expliciet onderdeel van de doelen die het samenwerkingsverband zich stelt. De Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen is met dit doel een samenwerking met de pilot aangegaan.

Doelen pilot
Met de pilot Leven Lang Ontwikkelen Energietransitie Groningen willen de samenwerkingspartners in 2019/2020 vier doelen bereiken:

  • Structurele regie voor de LLO-energietransitie organiseren, door het samenwerkingsverband van sociale partners, O&O-fondsen, UWV, gemeenten, Provincie en SER Noord-Nederland.
  • Organiseren van een duurzame opleidingsinfrastructuur om werkenden om- en bij te scholen op het gebied van nieuwe technieken voor de energietransitie.
  • Belangrijke succesfactoren en knelpunten onderzoeken en monitoren. Hiermee kan de vervolgaanpak worden bijgesteld en kunnen knelpunten regionaal of nationaal worden aangekaart.
  • De publiek-private samenwerking en regie versterken door concreet:
    • Het bijscholen van 50 werkenden bij bedrijven in de TI-branche en Bouw op het gebied van energietransitie (nieuwe technieken; digitale vaardigheden, etc.);
    • Het opleiden van 40 werkzoekenden (20 statushouders en 20 overige werkzoekenden), die als zij-instromers een baan verwerven in de genoemde branches.
    • Het bevorderen van de leercultuur bij deelnemende Groningse bedrijven en een lerende houding bij werknemers.

Met de pilot en de concrete activiteiten doen de partners ervaring op voor een duurzame, efficiënte en effectieve aanpak voor LLO. De komende jaren moet dit breder in de sector worden uitgerold. Het model van samenwerking is overdraagbaar gemaakt voor andere sectoren.

De uitvoering van de pilot start in oktober 2019. Vanuit de Actie-agenda LLO worden de ontwikkelingen hier regelmatig geüpdatet.

Betrokken samenwerkingspartners

SER Noord-Nederland, sociale partners, O&O-fondsen, UWV, gemeenten, Provincie Groningen.

Contactpersoon

Herman Bloupot (SER Noord-Nederland) | E: bloupot@sernoordnederland.nl 
Annemarie Knottnerus (Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen) | E: a.knottnerus@ser.nl