Nieuwsoverzicht

Een overzicht van recente nieuwsberichten van het SER Arboplatform.

Jaarverslag 2023 Nederlandse Arbeidsinspectie | Reflectie, praktijkverhalen, feiten & cijfers

03-04-2024

In haar jaarverslag over 2023 geeft de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) aan welke arbeidsrisico’s volgens de inspectie expliciet aandacht vragen. Maar het behandelt ook andere thema’s, zoals de complexe problematiek rond kennismigranten.

SER lanceert samen met werkgevers en werknemers online dossier grensoverschrijdend gedrag

18-03-2024

Te veel werkenden in Nederland hebben te maken met grensoverschrijdend gedrag. Daarom hebben werkgevers- en werknemersorganisaties vanuit de Stichting van de Arbeid een gezamenlijke aanpak ontwikkeld tegen grensoverschrijdend gedrag. Dat gebeurde in nauwe samenwerking met het bureau van de regeringscommissaris Seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Wettelijke grenswaarde schimmel-alfa-amylase per 1 januari 2024

21-02-2024

Met ingang van 1 januari 2024 is de grenswaarde voor schimmel-alfa-amylase (α-amylase) in werking getreden. De wettelijke grenswaarde ligt op 10 nanogram (ng) per kubieke meter lucht (m3) voor een tijdgewogen gemiddelde over 8 uur (TGG - 8 uur).

SER-advies voor grenswaarde 1,2-dichloorethaan

20-02-2024

De Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek van de Sociaal-Economische Raad (SER-GSW) adviseert voor nu een grenswaarde van 4,12 milligram (mg) per kubieke meter (m3) als gemiddelde concentratie in de lucht over een achturige werkdag (4 mg/m3 TGG-8uur). Dit staat in een brief van de SER aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Openbare consultatierondes van de Gezondheidsraad over de stoffen respirabele kristallijne silica en koolmonoxide

08-02-2024

De vaste Commissie Gezondheid en Beroepsmatige Blootstelling aan Stoffen (GBBS) van de Gezondheidsraad heeft recent twee openbare conceptrapporten (OCR) uitgebracht over de beroepsmatige blootstelling aan de stoffen respirabele kristallijne silica en koolmonoxide

Jaarplan 2024 Nederlandse Arbeidsinspectie

11-01-2024

In het jaarplan 2024 focust de Nederlandse Arbeidsinspectie zich onder andere op de naleving en aanpak van arbeidsrisico’s door blootstelling aan gevaarlijke stoffen en door zwaar fysiek belastend werk. Daarbij kijkt het ook naar de werk- en leefsituatie van arbeidsmigranten.

5 jaar SER Arboplatform

08-12-2023

Den Haag 6 december - Tijdens de jubileumbijeenkomst ter gelegenheid van 5 jaar SER Arboplatform stond de vraag centraal hoe alle betrokkenen bij arbeidsomstandighedenbeleid nog beter en effectiever kunnen inzetten op ‘preventie’. Goed arbobeleid begint bij preventie: voorkomen dat mensen door hun werk en/of arbeidsomstandigheden gezondheidsschade oplopen. Het startpunt is daarbij een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) die verplicht is gesteld in de Arbowet.

Kabinet neemt in zijn Arbovisie 2040 met als doel ‘nul doden door werk’ vrijwel alle aanbevelingen uit SER advies over

20-11-2023

De SER bood minister van Gennip in juli 2023 het deel 1 van zijn advies ‘Naar een werkend arbostelsel voor iedereen’ aan. In het advies doet de SER een aantal concrete aanbevelingen om preventie en handhaving te versterken.

Handreiking 'De overgang en werk' hulpmiddel om onderwerp te bespreken

02-11-2023

Met de handreiking ‘De overgang en werk’ wil de Stichting van de Arbeid een taboe doorbreken en dit onderwerp op de werkvloer bespreekbaar maken. Doel is werkgevers en werknemers handvatten te bieden om de overgang bespreekbaar te maken en te zorgen dat werkenden inzetbaar blijven, ziekteverzuim of uitval wordt voorkomen en talent kan worden behouden.

Mogelijk 70% van de meldingsplichtige ongevallen niet gemeld

27-10-2023

Van minimaal de helft en mogelijk zelfs van 70% van de meldingsplichtige ongevallen krijgt de Arbeidsinspectie geen melding. Dat blijkt uit onderzoek ‘Focus op onveilige arbeidsomstandigheden’ van de Algemene Rekenkamer naar meldingen bij de Nederlandse Arbeidsinspectie over onveilige en ongezonde arbeidsomstandigheden.