Grenswaarden gevaarlijke stoffen

Soms is het werken met gevaarlijke stoffen onvermijdelijk. Op deze website leest u over de grenswaarden van gevaarlijke stoffen. Deze zijn ingesteld om het risico zo klein mogelijk maken dat mensen door hun werk gezondheidsschade oplopen. Werkgevers moeten bepalen of medewerkers veilig met gevaarlijke stoffen werken. Dit kan door de blootstelling te vergelijken met de zogeheten grenswaarde van een stof. Is de blootstelling lager dan de grenswaarde, dan zijn werknemers over het algemeen voldoende beschermd. De grenswaarden van meer dan 2000 stoffen zijn vastgelegd in de databank Grenswaarden Gevaarlijke Stoffen op de Werkplek.

Publieke en private grenswaarden

Voor alle gevaarlijke stoffen geldt dat bedrijven in het kader van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) moeten beoordelen in hoeverre veilig wordt gewerkt. Blijken er risico’s te zijn dan moeten zij een stappenplan opstellen om risico’s van gevaarlijke stoffen te voorkomen of te beperken. Voor een groot deel van de situaties kan het risico beoordeeld worden aan de hand van grenswaarden. De blootstelling aan een gevaarlijke stof moet lager zijn dan de wettelijke of publieke grenswaarde. Als die er niet is stelt de werkgever de grenswaarde vast. Dit is de bedrijfs- of private grenswaarde. Afhankelijk van de beoordeling wordt bepaald welke maatregelen nodig zijn. De Arbowet verlangt dat de maatregelen in een bepaalde volgorde worden genomen, waarbij allereerst naar de bron van het probleem wordt gekeken. Dat wordt een arbeidshygiënische strategie genoemd.

Waarom de SER?

Werkgevers en werknemers hebben binnen het huidige arbostelsel een eigen verantwoordelijkheid voor het veilig omgaan met gevaarlijke stoffen op de werkplek. Daarom beheert de Sociaal-Economische Raad de databank Grenswaarden Gevaarlijke Stoffen op de Werkplek. Het beheer is in handen van de SER-Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW). Deze commissie adviseert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de haalbaarheid van wettelijke grenswaarden voor stoffen zonder een veilig niveau van blootstelling. Dit zijn vaak kankerverwekkende en mutagene stoffen, en stoffen die luchtwegallergieën kunnen veroorzaken. Mutageen betekent dat de stof het DNA kan aantasten.

Lees ook het interview met Kroonlid en voorzitter van de SER-Subcommissie GSW Saskia Klosse over grenswaarden van gevaarlijke stoffen

Disclaimer

De databank Grenswaarden is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. De SER aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele fouten en/of onvolledigheden.