Hoe komen grenswaarden tot stand?

De grenswaarde is een concentratieniveau van een gas, damp, aerosol, vezel of van stof in de lucht op de werkplek. Bij de vaststelling van deze waarde wordt als uitgangspunt gehanteerd dat gezondheid van de werknemers én hun nageslacht niet wordt geschaad.

Grenswaarden worden vastgesteld door de minister of staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De grenswaarde wordt op verschillende manieren onderbouwd. In Europa gebeurt dit door het Comité risicobeoordeling (RAC). In Nederland is het de Gezondheidsraad die de gezondheidskundige onderbouwing levert. 

Kankerverwekkende en inhaleerbare allergene stoffen

In het geval van kankerverwekkende en inhaleerbare allergene stoffen is het niet mogelijk een veilige drempelwaarde vast te stellen. Er wordt dan uitgegaan van risiconiveaus. Er is gekozen voor een grenswaarde die overeenkomt met een bepaald extra risico door het werk. Bij voorkeur wordt de grenswaarde voor kankerverwekkende en mutagene stoffen vastgesteld op het zogenaamde streefrisiconiveau: zo laag mogelijk. 

Bij de concentratie die overeenkomt met het streefrisico hebben werknemers ten opzichte van de algemene bevolking een extra absoluut risico van 4 op de 100.000 bij 40 jaar beroepsmatige blootstelling. De grenswaarde voor kankerverwekkende en mutagene stoffen mag nooit hoger zijn dan het zogenaamde verbodsrisiconiveau. Bij het verbodsrisiconiveau hebben werknemers ten opzichte van de algemene bevolking een extra absoluut risico dat een factor 100 hoger ligt.

Haalbaarheidstoets

De SER doet een haalbaarheidstoets. Het onderzoek moet uitwijzen of het mogelijk is door technische maatregelen het risico zo laag mogelijk te houden. De SER doet dit in samenspraak met werkgevers-, werknemersorganisaties en brancheorganisaties en arboprofessionals. Op basis van het onderzoek adviseert de SER aan het Ministerie van SZW  een grenswaarde voor de betreffende stof.

Om de vier jaar worden de grenswaarden in de regel herzien. Informatie over toetsen en onderzoeken en links naar alle rapporten zijn per stof terug te vinden in de databank Grenswaarden Gevaarlijke Stoffen op de Werkplek.

Disclaimer

De databank Grenswaarden is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. De SER aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele fouten en/of onvolledigheden. 

Man in beschermingspak bij vaten met gevaarlijke stoffen.
Rollen papier in papierfabriek
Verfspuiter in beschermde kleding aan het werk