Privacybeleid secretariaat Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen

Deze privacyverklaring geeft u informatie over hoe uw persoonlijke gegevens worden verzameld wanneer u een klacht indient over of een vraag stelt over de toepassing van de Wet op de medische keuringen (Wmk).

Wet op de Medische keuringen

In de Wmk en het Besluit aanstellingskeuringen zijn regels opgenomen over aanstellingskeuringen. Daarin is bepaald dat keuren niet zomaar mag. Een aanstellingskeuring mag enkel plaatsvinden als aan in de wet gestelde voorwaarden voldoet.
De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) is ingesteld ter bevordering van de goede toepassing van de Wmk. De CKA is op grond van het Besluit klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen een wettelijk ingestelde commissie van de Sociaal-Economische Raad (SER). De CKA draagt zorg voor de afhandeling van vragen en klachten over aanstellingskeuringen.
Het secretariaat en de bedrijfsvoering is ondergebracht bij de SER. De CKA draagt zorg voor de afhandeling van vragen en klachten over aanstellingskeuringen. De SER is verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens

De CKA vindt het belangrijk dat zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Om die reden verwerkt de SER voor de CKA uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de AVG, de Uitvoeringswet AVG, de Wmk, het Besluit aanstellingskeuringen, het Besluit klachtenbehandeling aanstellingskeuringen en eventuele andere toepasselijke wetgeving, op behoorlijke en zorgvuldige wijze. Dit brengt met zich mee dat de CKA in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt en daarmee verenigbare doelen. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als de CKA deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens, in het bijzonder uw medische gegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of daarvoor een wettelijke plicht bestaat;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verkrijgen persoonsgegevens

De SER verkrijgt uw persoonsgegevens met uw toestemming van:

 • uzelf of uw vertegenwoordiger als u namens uzelf of de organisatie een vraag stelt of een klacht indient over de toepassing van de Wmk;
 • van degene die tegen u of de organisatie/bedrijf die u vertegenwoordigt een klacht indient over de toepassing van de Wmk;
 • van degene die worden genoemd in een vraag, een klacht of een processtuk;
 • die op grond van artikel 6 van het Besluit klachtenbehandeling wordt aangemerkt als direct bij de ingediende klacht betrokkene persoon of als getuige;
 • die op grond van artikel 6 van het Besluit klachtenbehandeling anstellngskeuringen als deskundige wordt ingeschakeld;
 • van de behandelende artsen;
 • van de bedrijfsarts die de aanstellingskeuring of andere medische keuringen heeft verricht;
 • van diegene die op grond van de Wmk daartoe niet bevoegd is die tijdens de sollicitatieprocedure aan u gezondheidsvragen u heeft gesteld of een medisch onderzoek heeft verricht;
 • diegenen die als getuige, als bedoeld in artikel 6 van het Besluit klachtenbehandeling aanstellingskeuringen, wordt opgeroepen;

De grondslag van de verwerking van uw persoonsgegevens

De SER verwerkt uw persoonsgegevens omdat:

 • dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze wettelijke taak in verband met de behandeling van klachten en de beantwoording van vragen die verband houden met de Wmk, op grond van artikel 14, tweede lid van de Wmk in samenhang met het besluit klachtenbehandeling aanstellingskeuringen.
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven in geval het gaat om medische gegevens; of
 • de CKA een gerechtvaardigd belang heeft om onze dienstverlening via onze websites te monitoren en te verbeteren.

Gebruik van uw persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens kunnen door de CKA worden verwerkt:

Registratie van Klachten

Persoonsgegevens Doeleinden
 • Naam
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Functie, althans relatie met de (rechtspersoon) die wordt vertegenwoordigd.
 • Bedrijfsnaam van de (aspirant) werkgever
 • De arbodienst en de bedrijfsarts
 • Vertegenwoordigers van klager en verweerder
 • De behandelende artsen (indien noodzakelijk voor de beoordeling van de klacht)
 • Onderliggende (e-mail)correspondentie
 • Gezondheidsgegevens (indien noodzakelijk voor de beoordeling van de klacht)

  Dit kunnen ook de gegevens van een contactpersoon van een bedrijf zijn of de gegevens van een gemachtigde van een partij.
 1. Om te communiceren met de betrokkenen
 2. Om de klacht te kunnen (laten) behandelen door de CKA
 3. Klanttevredenheidsonderzoeken

 • Persoonsgegevens in documenten die een partij heeft opgestuurd in het kader van de klachtoplossing.
 1. Om de klacht te kunnen (laten) behandelen door de CKA
 2. Om over de inhoud van een uitspraak van de CKA te communiceren. Van deze gegevens kan alleen gebruik gemaakt worden als daarvoor toestemming is gegeven door de betrokkene. Deze toestemming kan altijd worden ingetrokken.
 • Indien de klacht of het bemiddelingsverzoek via onze website is ingediend: Cookies

 1.  Om onze websites te monitoren en te verbeteren. Zie ook hieronder.

Beantwoording van (advies/informatie)vragen over de Wmk

Persoonsgegevens Doeleinden
 • Naam
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Functie, althans relatie met de (rechtspersoon) die wordt vertegenwoordigd.
 • Onderliggende (e-mail)correspondentie

  Dit kunnen ook de gegevens van een contactpersoon van een bedrijf zijn of de gegevens van een gemachtigde van een partij
 1. Om te communiceren met de betrokkene of de organisatie/onderneming die de betrokkene vertegenwoordigd;
 2. Klanttevredenheidsonderzoeken
 • Indien de vraag via onze website is ingediend: Cookies
 1. Om onze websites te monitoren en te verbeteren. Zie ook hieronder.

Actieve informatievoorziening aan stakeholders

Persoonsgegevens Doeleinden
 • Naam
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Onderliggende (e-mail)correspondentie
 1.  Om de informatie te verstrekken en/of presentaties aan te bieden over de Wmk en aanverwante onderwerken.;
 2. Klanttevredenheidsonderzoeken
  Van deze gegevens kan alleen gebruik gemaakt worden als daarvoor toestemming is gegeven door de betrokkene. Deze toestemming kan altijd worden ingetrokken.
 • Indien de aanvraag via een van onze websites is ingediend: Cookies
 1. Om onze websites te monitoren en te verbeteren. Zie ook hieronder.

Bezoek aan onze website

Persoonsgegevens Doeleinden
 • IP-adres
 • Cookies
 1. Om onze websites te monitoren en te verbeteren. Zie ook hieronder.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

De CKA deelt uw persoonsgegevens niet met derden voor commerciële doeleinden. In het kader van de behandeling van een klacht of worden uw persoonsgegevens verstrekt aan de verweerder, de leden van de CKA, de secretaris van de CKA, andere ondersteunende medewerkers binnen het secretariaat van de CKA de eventueel door de CKA ingeschakelde deskundige of bij de klacht betrokken getuige.
Bij het verstrekken van persoonsgegevens bij de klacht betrokken partijen zal de CKA per betrokkene nagaan welke gegevens voor hem nodig is gelet op zijn betrokkenheid bij de klacht. Uw persoonsgegevens, in het bijzonder uw medische gegevens, worden aan de verweerder niet meer verstrekt dan deze strikt noodzakelijk zijn voor het voeren van verweer. Daarbij stelt de CKA uw persoonlijke levenssfeer voorop en zal daar waar het kan uw gegevens in neutrale woorden formuleren. De CKA gaat indien nodig met u in overleg treden om uw persoonlijke levenssfeer te kunnen beschermen.
Bij een ingediende vraag wordt in de regel geen persoonsgegevens verstrekt aan derden. In uitzonderlijke gevallen kan het echter nodig zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken om informatie bij derden op te vragen. De CKA zal dan aan u toestemming vragen om de noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken aan derden.

Ondersteuning bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering van de CKA is ondergebracht bij de SER. De SER maakt gebruik van verschillende bedrijven die de bedrijfsvoering op technologisch gebied ondersteunen. Deze bedrijven zijn in het kader van hun dienstverlening aan de SER in meer of minder mate in staat kennis te nemen van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven heeft de SER een overeenkomst gesloten over de omgang met en de beveiliging van uw persoonsgegevens. Daaraan staat onder meer dat zij geen gebruik mogen maken van uw persoonsgegevens voor eigen doeleinden.

(Wetenschappelijk) onderzoek

In het kader van (wetenschappelijk) onderzoek kan de CKA onderzoekers toegang verlenen tot dossiers en/of uitspraken van de CKA, waardoor zij mogelijk kennis kunnen nemen van uw persoonsgegevens. Deze toegang zal beperkt blijven tot de noodzakelijke gegevens die nodig zijn om een (wetenschappelijk) onderzoek te kunnen uitvoeren. Deze toegang wordt alleen verleend als de onderzoekers een geheimhoudingsverklaring hebben getekend. Aan andere derden zal de CKA uw persoonsgegevens niet verstrekken, tenzij daarvoor een wettelijke plicht bestaat.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De CKA bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden zoals hierboven zijn geschreven en daarna voor zo lang als nodig is om ondersteuning te bieden voor rapportages en analyses ten behoeve van onze bedrijfsvoering of dan wel op grond van de Archiefwet 1995 is vereist of dan anderszins wettelijk is bepaald.

Cookiebeleid en andere online technologieën

De CKA-website maakt onderdeel uit van de SER-website. De SER maakt gebruik van cookies. De cookies gebruikt de SER om de website beter te laten functioneren en om het bezoek aan de website te monitoren. De SER gebruikt deze gegevens niet op individueel persoons- of computerniveau. De gegevens zijn voor de SER daarom niet te herleiden tot een bepaalde computer of persoon. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over ons gebruik van cookies.

Uw rechten

De CKA is transparant over de verwerking van uw persoonsgegevens en informeert u over de verwerking van hun persoonsgegevens en uw privacy rechten. Een aantal belangrijke rechten die u heeft als de CKA uw persoonsgegevens verwerkt zijn het volgende.

 • u mag van ons weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoelang ze worden bewaard.
 • u kunt inzage krijgen in uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn.
 • u mag ons vragen uw persoonsgegevens aan te vullen of te corrigeren wanneer de persoonsgegevens die de SER van u heeft onjuist zijn.
 • u mag ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk stop te zetten, bijvoorbeeld omdat u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en u nog op een antwoord wacht.
 • u mag – bijvoorbeeld vanwege persoonlijke omstandigheden – bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt alleen bezwaar maken als de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op grond van de uitoefening van een publieke taak of als de CKA meent een gerechtvaardigd belang te hebben bij de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • wanneer u toestemming aan ons geeft om uw gegevens te verwerken, dan mag u ons vragen uw persoonsgegevens weer te laten verwijderen. Ook mag u uw toestemming intrekken.

Wilt u van een van deze rechten uitoefenen, dan kunt u daarover contact opnemen met het secretariaat van de CKA, tel: 070 3499 560 e-mail: info@aanstellingskeuringen.nl. Om misbruik te voorkomen vraagt de SER u bij een verzoek u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie de BSN en de pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken. De CKA probeert binnen een maand op alle legitieme verzoeken te reageren. Wanneer het langer duurt dan een maand, zal de CKA dat laten weten en u op de hoogte houden.

Beveiliging van gegevens

De SER heeft voor de CKA gepaste veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat persoonlijke informatie per ongeluk verloren gaat, of op een ongeoorloofde manier wordt gebruikt of bekeken. De SER zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Degenen die uw informatie verwerken, doen dit alleen op een toegestane manier en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

De SER beschikt eveneens over passende procedures in geval van een (vermoeden van) inbreuk op de gegevensbeveiliging. De SER zal u op de hoogte brengen in geval van een (vermoeden van) inbreuk in verband met uw persoonsgegevens, wanneer het waarschijnlijk is dat deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden. Ook de toezichthoudende autoriteit(en) zal de SER hierover informeren wanneer dat wettelijk verplicht is.

Klacht verwerking persoonsgegevens

Heeft u vragen of een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens door de CKA, dan kunt u daarover contact opnemen met de CKA, tel: 070 3499 560 of e-mail: info@aanstellingskeuringen.nl.

Komt u er met de CKA niet uit, dan kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op het gebruik van persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De CKA behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen. Vanzelfsprekend blijft de SER daarbij binnen de grenzen van de privacyregelgeving. Wijzigingen zullen op de website van de SER worden gepubliceerd.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.