Klachtenprocedure bij indienen klacht over aanstellingskeuring

Een klacht moet u binnen zes maanden indienen. De klacht kan worden ingediend per brief, per e-mail of via het klachtenformulier op deze website.

Zo nodig kan de Commissie nadere informatie bij u inwinnen. Bij een klacht gaat de Commissie na in hoeverre er mogelijkheden zijn voor een behandeling van de klacht door degene tegen wie de klacht zich richt. Deze partij heet in juridische termen de verweerder.

Hoorzitting

Zodra de Commissie de nodige informatie van de klager heeft ontvangen, wordt verweerder op de hoogte gesteld van de klacht. Verweerder krijgt dan twee weken de gelegenheid om schriftelijk te reageren. Vervolgens vindt een mondelinge behandeling van de klacht plaats tijdens een hoorzitting. De Commissie kan besluiten de zaak schriftelijk af te doen. In dat geval vindt er geen hoorzitting plaats.

Getuigen en deskundigen

Klager en verweerder kunnen de Commissie verzoeken andere personen die direct bij de klacht zijn betrokken, getuigen of deskundigen te horen. De namen van deze personen moeten twee weken vóór aanvang van de mondelinge behandeling aan de Commissie worden medegedeeld. Tijdens de mondelinge behandeling kunnen klager en verweerder hun visie geven op de klacht en stellen de leden van de Commissie aan hen vragen.

Binnen zes weken na de mondelinge behandeling van de klacht geeft de Commissie haar oordeel over de vraag of al dan niet is gehandeld in strijd met de wetten en regels op het gebied van aanstellingskeuringen. Als de Commissie nadere informatie nodig heeft, kan de termijn worden verlengd.

Publicatie

De oordelen worden geanonimiseerd gepubliceerd op de website van de Commissie. Soms verschijnen ze ook in medische en/of juridische tijdschriften.

Meer informatie: