Informatie voor werkgevers

De Wet op de medische keuringen. Ken uw rechten en plichten als werkgever.

Aandachtspunten bij de aanstellingskeuring voor de werkgever

De Wet op de medische keuringen stelt voorop dat je als werkgever er alles aan moet doen om de risico’s voor gezondheid en veiligheid bij de uitoefening van werkzaamheden in je bedrijf zo klein mogelijk te maken. Als desondanks een aanstellingskeuring voor een bepaalde functie nodig is, gelden de volgende voorschriften:
  • Je bent verplicht de gecertificeerde arbodienst of de bedrijfsarts met wie je een contract hebt, schriftelijk om advies te vragen over de rechtmatigheid van een keuring voor een bepaalde functie.
  • Na een positief advies leg je het volgende schriftelijk vast: de functie-eisen, het doel van de keuring, de specifieke gezondheidsvragen en de medische onderzoeken.
  • Je vraagt de instemming van de ondernemingsraad (of personeelsvertegenwoordiging) over het voorgenomen keuringsbeleid.
    N.B. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de or en pvt instemmingsrecht bij het instellen, wijzigen of beëindigen van regelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim en re-integratie voor zover de ondernemer nog ruimte heeft voor eigen keuzes. Die keuzevrijheid bestaat ook voor het laten verrichten van aanstellingskeuringen (voor zover toegestaan volgens de Wet op de medische keuringen). Dit is geregeld in artikel 27, lid 1d WOR.
  •  Als een aanstellingskeuring deel uitmaakt van de procedure, vermeld je dit bij de werving, onder meer in de advertentietekst.
  • Je voorziet een geselecteerde sollicitant tijdig van heldere, schriftelijke informatie over het doel van de aanstellingskeuring en over de vragen en de onderzoeken die daarbij aan bod komen.
  • Je wijst de sollicitant ook op het recht op herkeuring, en op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Commissie Klachtenafhandeling Aanstellingskeuringen (CKA) bij de SER.
  • Je neemt pas een beslissing over de aanstelling nádat de uitslag van de herkeuring bekend is.