Certificering opleiding ondernemingsraden

Achtergrond

In zijn advies Toekomst scholing en vorming leden ondernemingsraad van maart 2011 (2011/04) heeft de raad aangegeven dat het bewaken van de kwaliteit van de opleidingen voor ondernemingsraden (OR-en) en hun leden een belangrijk element is in het nieuwe scholingssysteem. Een systeem van certificering van opleidingsinstituten kan daarbij de kwaliteit van de scholing en vorming op het beoogde niveau houden.
In de memorie van toelichting bij de wet tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is o.m. aangegeven dat de sociale partners vertegenwoordigd in de SER, een systeem van kwaliteitshandhaving en -bevordering voor scholing ontwikkelen. Daarbij wordt een vorm van (vrijwillige) certificering ingezet als garantie voor het gewenste scholingsniveau, zonder dat daarmee de markt voor scholing en opleiding wordt ingeperkt of afgesloten. De functie van certificering wordt ondergebracht in een aparte stichting, die gefaciliteerd wordt door de SER. In de stichting kunnen ook de overheidswerkgevers en de branchevereniging van de opleidingsinstituten vertegenwoordigd zijn.

De SER is in de zomer van 2012 begonnen met de voorbereidingen voor de oprichting van deze stichting, de Stichting Certificering Opleiding Ondernemingsraden (SCOOR). De Stichting is, na van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in augustus 2013 toestemming te hebben gekregen, eind augustus 2013 opgericht. De SCOOR-Certificeringsregeling is eind 2013 in werking getreden en de eerste aanvragen tot certificering zijn in behandeling genomen.
Op 1 juli 2019 zijn Stichting Certificering Opleiding Ondernemingsraden (SCOOR) en het Register voor Medezeggenschapsopleiders (RMZO) gefuseerd tot de Stichting SCOOR-RMZO. 
  • een onafhankelijk voorzitter;
  • een lid door de centrale werkgeversorganisaties en overheidswerkgevers;
  • een lid door de centrale werknemersorganisaties;
  • een lid door de Branchevereniging Medezeggenschap;
  • een lid door de Beroepsvereniging Medezeggenschap

Het bewaken van de kwaliteit van de opleiding van ondernemingsraden en hun leden zal Stichting SCOOR-RMZO onder meer doen door:

  • het behandelen en beoordelen van verzoeken om certificering van opleidingsbureaus voor vorming en scholing or-leden (verlenen, verlengen, opschorten of intrekken van certificaten);
  • het behandelen en beoordelen van verzoeken voor registratie en herregistratie van or-opleiders (verlenen, verlengen, opschorten of intrekken van registratie);
  • het informeren van or-leden, opleiders en (gecertificeerde) opleidingsbureaus over certificering, registratie, gecertificeerde bureaus en geregistreerde opleiders.

Vraagstelling

De werkzaamheden van Stichting SCOOR-RMZO zijn momenteel gericht op het behandelen van verzoeken tot certificering en registratie, het informeren van belangstellenden en op het bijhouden van de registers en de regelingen betreft certificering en registratie. Sinds oktober 2013 is de Stichting met de reguliere activiteiten begonnen 

Commissie

Voorbereid door: Stichting SCOOR-RMZO
Start: oktober 2013
Voorzitter:  
Secretaris: