Certificering opleiding ondernemingsraden

Achtergrond

In zijn advies Toekomst scholing en vorming leden ondernemingsraad van maart 2011 (2011/04) heeft de raad aangegeven dat het bewaken van de kwaliteit van de opleidingen voor ondernemingsraden (OR-en) en hun leden een belangrijk element is in het nieuwe scholingssysteem. Een systeem van certificering van opleidingsinstituten kan daarbij de kwaliteit van de scholing en vorming op het beoogde niveau houden.
In de memorie van toelichting bij de wet tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is o.m. aangegeven dat de sociale partners vertegenwoordigd in de SER, een systeem van kwaliteitshandhaving en -bevordering voor scholing ontwikkelen. Daarbij wordt een vorm van (vrijwillige) certificering ingezet als garantie voor het gewenste scholingsniveau, zonder dat daarmee de markt voor scholing en opleiding wordt ingeperkt of afgesloten. De functie van certificering wordt ondergebracht in een aparte stichting, die gefaciliteerd wordt door de SER. In de stichting kunnen ook de overheidswerkgevers en de branchevereniging van de opleidingsinstituten vertegenwoordigd zijn.

De SER is in de zomer van 2012 begonnen met de voorbereidingen voor de oprichting van deze stichting, de Stichting Certificering Opleiding Ondernemingsraden (SCOOR). Het bestuur van Stichting SCOOR is als volgt samengesteld:

  • een onafhankelijk voorzitter;
  • twee leden door de centrale werkgeversorganisaties;
  • een lid door de overheidswerkgevers;
  • drie leden door de centrale werknemersorganisaties;
  • een lid door de Branchevereniging Medezeggenschap.

Het bewaken van de kwaliteit van de opleiding van ondernemingsraden en hun leden zal Stichting SCOOR onder meer doen door:

  • het behandelen en beoordelen van verzoeken om certificering van opleidingsinstituten voor vorming en scholing OR-leden (verlenen, verlengen, opschorten of intrekken van certificaten);
  • het aansturen van het auditbureau dat opleidingsinstituten beoordeelt;
  • het informeren van OR-leden, opleiders en (gecertificeerde) opleidingsinstituten over certificering en gecertificeerde instituten.

De Stichting is, na van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in augustus 2013 toestemming te hebben gekregen, eind augustus 2013 opgericht.

Vraagstelling

De werkzaamheden van Stichting SCOOR zijn momenteel gericht op het behandelen van verzoeken tot certificering, het informeren van belangstellenden en op het bijhouden van het SCOOR-register en de SCOOR-Certificeringsregeling. Sinds oktober 2013 is de Stichting met de reguliere activiteiten begonnen.

Termijn

De SCOOR-Certificeringsregeling is eind 2013 in werking getreden en de eerste aanvragen tot certificering zijn in behandeling genomen. Gelet op de overgangsregeling die voor de GBIO-erkende opleidingsinstituten geldt, zullen deze zich naar verwachting grotendeels in de loop van 2014 en begin 2015 laten certificeren door Stichting SCOOR.

Commissie

Voorbereid door: Stichting Certificering Opleiding Ondernemingsraden (SCOOR)
Start: oktober 2013
Voorzitter: prof. dr. mr. E. (Evert) Verhulp
Secretars: mr. E. A. (Evert) van Bonzel