Aanstellingskeuringen (CKA)

De Wet op de medische keuringen (Wmk) bevat onder meer regels omtrent keuringen, die plaats vinden in verband met het aangaan of wijzigen van een burgerrechtelijke arbeidsverhouding of een aanstelling in openbare dienst.

Daarbij is bepaald dat een aanstellingskeuring slechts mag plaatsvinden als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Zo is een aanstellingskeuring alleen toegestaan wanneer aan de vervulling van de functie, met het oog op de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemer of van derden, bijzondere eisen op het punt van de medische geschiktheid moeten worden gesteld en de werkgever de risico’s niet kan wegnemen door andere maatregelen te treffen.

Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen

De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) is door de SER ingesteld op grond van het Besluit klachtenbehandeling aanstellingskeuringen teneinde een goede toepassing en naleving te bevorderen van de Wmk en het Besluit aanstellingskeuringen. Daartoe heeft zij de volgende mogelijkheden:

  • het behandelen van en het geven van een oordeel over klachten;
  • het doen van aanbevelingen aan partijen;
  • het geven van informatie aan belangstellenden;
  • het doen van eigen onderzoek op grond van signalen, ontvangen uit klachten en overige verkregen informatie;
  • het geven van een follow-up van oordelen en adviezen;
  • het doen van aanbevelingen aan de minister van SZW;
  • het geven van advies.

Commissie

Voorbereid door: Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA)
Start: 2002 (SER-commissie per 1 oktober 2012)
Voorzitter:  
Secretaris: mr. K. (Kyra) Keybets (secretaris), mr. I. (Ismail) Guveç (plaatsvervangend secretaris)