Leren in de toekomst

Brede adviesaanvraag Leren in de toekomst

Minister Bussemaker van OCW heeft de SER op 26 oktober 2015 een brede adviesaanvraag voorgelegd, mede naar aanleiding van de verkenning Leren in de toekomst.

In de brede meerjarige adviesaanvraag nodigt het kabinet de SER uit bij te dragen aan de visievorming op het terrein van leren in de toekomst. Gelet op de toenemende dynamiek op de arbeidsmarkt neemt het belang van permanent leren, een sterke leercultuur en een inclusieve en responsieve samenleving steeds meer toe. Dat vraagt om het ontwikkelen, activeren en effectief benutten van de skills van de beroepsbevolking, zo staat in de brede adviesaanvraag. De SER draagt hier graag aan bij.

In het kader van deze brede adviesaanvraag is de commissie betrokken bij verschillende trajecten van de SER waarbij de relatie onderwijs en arbeidsmarkt van belang is. Dit betreft bijvoorbeeld de aanjaagfunctie leven lang ontwikkelen en de trajecten rond de scholingsgevolgen van het klimaatakkoord en de energietransitie.

Commissie

Gericht aan: Minister van OCW
Voorbereid door: Commissie Arbeidsmarkt- en onderwijsvraagstukken
Voorzitter: prof. dr. G.T.M. (Geert) ten Dam
Secretaris:

drs. J.A. (Jos) de Groen MPA
drs. Y. (Yvonne) Bernardt

Aanjaagfunctie Leven lang ontwikkelen

Aan de SER is gevraagd een aanjaagfunctie rond een leven lang ontwikkelen (LLO) te vervullen.

In de Kamerbrief van 12 maart 2018  en de brief van 27 september 2018 vragen de bewindslieden Koolmees en Van Engelshoven, mede namens de staatssecretaris van EZK, de SER om "met een breed netwerk van stakeholders aan de hand van een actie-agenda te werken aan een beweging van onderop, waarin leven lang ontwikkelen een vanzelfsprekendheid wordt voor werkgevers, werkenden en werkzoekenden."

Regionale, (inter)sectorale en kleinschalige initiatieven op het terrein van een leven lang ontwikkelen zullen worden verbreed of opgeschaald. Ervaringen met private individuele leerrekeningen zullen worden geïnventariseerd. Verder zal de SER een rol spelen in de lerende aanpak bij het verder ontwikkelen en delen van kennis over wat werkt om werkenden, werkzoekenden en werkgevers te stimuleren om te investeren in het permanent op peil houden van kennis en vaardigheden. De SER heeft hiermee een rol als aanjager voor het stimuleren van een positieve leercultuur.” 

De eerste aanzet voor de actie-agenda is gegeven met de startconferentie op 30 mei 2018. Een projectgroep werkt aan de verdere uitwerking van deze doorlopende actie-agenda. Een Initiatiefgroep vanuit sociale partners en enkele stakeholders ondersteunt deze aanpak.  De commissie AMV reflecteert op de actie-agenda en verbindt de aanjaagactiviteiten met andere projecten waarbij de commissieleden betrokken zijn.

Lees verder bij de Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen