Wat betekent de wet ingroeiquotum en streefcijfers?

Op 28 september heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wet ‘Evenwichtiger verhouding van zetels tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen’, die naar verwachting per 1 januari 2022 in werking zal treden.

Wij informeren je kort over de wet en de daaruit voortvloeiende verplichtingen voor de ‘grote’ vennootschappen en de beursgenoteerde bedrijven en de rol en taak van de SER.

Inhoud wet voor meer vrouwen in de top

De wet heeft tot doel de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in de top van grote bedrijven evenwichtiger te maken. De wet bevat twee belangrijke maatregelen om diversiteit in de top van het bedrijfsleven te bevorderen: het ingroeiquotum en het streefcijfer.


Grote naamloze en besloten vennootschappen worden verplicht om passende en ambitieuze doelen in de vorm streefcijfers te formuleren voor de verhouding tussen mannen en vrouwen in het bestuur, de raad van commissarissen en de subtop. Tevens stelt de vennootschap een plan op om de doelen te bereiken.

Verder regelt de wet dat de samenstelling van de raad van commissarissen (rvc) van beursgenoteerde vennootschappen evenwichtig moet zijn. Hiervoor geldt een zogeheten vrouwenquotum of ingroeiquotum. Dat betekent dat rvc ten minste voor een derde uit mannen en een derde uit vrouwen bestaat. Een benoeming die de verdeling niet evenwichtiger maakt is nietig. De vacature blijft dan open.

Voor wie is de wet ingroeiquotum en streefcijfers bedoeld?

De verplichting om passende en ambitieuze streefcijfers op te stellen voor het bestuur, de raad van commissarissen en de subtop gaat gelden voor alle naamloze en besloten vennootschappen die volgens het jaarrekeningenrecht een ‘grote’ rechtspersoon zijn.


Dit is het geval als een vennootschap op twee opeenvolgende balansdata voldoet aan ten minste twee van de volgende criteria:
- de waarde van de activa bedraagt meer dan € 20 miljoen;
- de netto-omzet is meer dan € 40 miljoen;
- het gemiddeld aantal werknemers is 250 of meer.

Er zijn ongeveer 5.000 grote vennootschappen.

Het quotum gaat gelden voor alle Nederlandse beursgenoteerde bedrijven waarvan de aandelen of certificaten zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam. Ook kleinere beursvennootschappen behoren hiertoe. Bij elkaar zijn dit ongeveer 100 bedrijven.

Een deel van de beursgenoteerde bedrijven behoort ook tot de groep ‘grote’ vennootschappen. Zij moeten ook streefcijfers opstellen voor het bestuur en de subtop.

Rapportageverplichting voor bedrijven

Jaarlijks binnen tien maanden na afloop van het boekjaar, rapporteert de ‘grote’ vennootschap aan de SER over het aantal mannen en vrouwen in het bestuur, de raad van commissarissen en de subtop. Ook over het streefcijfer en het plan om deze streefcijfers te bereiken wordt gerapporteerd. Als één of meer doelen niet zijn bereikt, worden ook de redenen daarvoor gegeven.

Aanmelden nieuwsbrief

Je kunt bij de SER terecht met vragen over de wet en de daaruit voortvloeiend verplichtingen voor jouw bedrijf. Hiervoor zal in de komende maanden een helpdesk worden opgezet. Je kunt je ook aanmelden voor onze nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief

Onderzoek naar bekendheid diversiteitswet

De SER heeft een enquête uitgevoerd onder ruim 5.000 ‘grote’ vennootschappen en circa 100 beursgenoteerde bedrijven die aan de nieuwe diversiteitswet moeten voldoen. Het ingroeiquotum is bekend. Maar de verplichting om streefcijfers op te stellen niet, zo blijkt uit de quickscan van de SER onder bedrijven die onder de nieuwe wet vallen. 

Bekijk het onderzoek