Dataverkenner

De dataverkenner van het diversiteitsportaal maakt in de loop van de komende jaren inzichtelijk hoe genderdiversiteit er in grote Nederlandse bedrijven voor staat: wat is de stand van zaken en welke resultaten zijn behaald?

In deze online omgeving kun je vanaf 2023 zien hoeveel voortgang bedrijven maken met de uitvoering van de wet ‘Ingroeiquotum en streefcijfers’. Je kunt die cijfers vergelijken, zowel tussen individuele bedrijven als op sectorniveau en voor heel Nederland. De informatie in de dataverkenner over de streefcijfers, plannen van aanpak en werkelijke man-vrouwverhoudingen in de besturen, rvc’s en de subtop van de grootste bedrijven van Nederland, is gebaseerd op de rapportages van bedrijven aan de SER.

Waarom rapporteren aan de SER?
Met deze benchmarks kunnen bedrijven zich aan elkaar spiegelen en hun inzet laten zien. Door te rapporteren aan de SER zullen bedrijven niet alleen voldoen aan hun wettelijke plicht, maar ook bijdragen aan inzicht in de ontwikkeling van man-vrouwdiversiteit in de Nederlandse bedrijfstop. Het rapportageproces geeft ook inzicht in de structuur van de organisatie. Dat kan voor bedrijven nuttig zijn bij het ontwikkelen van intern diversiteitsbeleid.

Een belangrijk onderdeel van de wet is transparantie over de inzet voor meer diversiteit door bedrijven. Door gerapporteerde gegevens in een vast format te verzamelen en daarna openbaar en toegankelijk te maken in de dataverkenner, kunnen bedrijven van elkaar leren en weten andere partijen de stand van zaken met betrekking tot genderdiversiteit in de top van Nederlandse bedrijven.