Regelgeving arbocatalogus

Er is specifieke regelgeving van toepassing op de arbocatalogus. Deze regels zijn in 2019 voor het laatst gewijzigd.

Aandachtspunten voor de arbocatalogus

  • Is beschreven voor welk werkgebied (branche/sector/groep bedrijven) de arbocatalogus is bedoeld?
  • Vertegenwoordigen de opstellers de werkgevers en werknemers in dit werkgebied?
  • Is de catalogus openbaar en kosteloos beschikbaar voor iedereen?
  • Is bij iedere beschreven maatregel of voorziening aangegeven van welk arbovoorschrift deze maatregel of voorziening een invulling is? U kunt hiervoor een format arbovoorschriften gebruiken. Alle andere teksten die door de sociale partners in de arbocatalogus zijn opgenomen, worden door de Nederlandse Arbeidsinspectie niet getoetst.
  • Wordt bij navolging van de inhoud van de arbocatalogus aan de doelvoorschriften van de Arbowetgeving voldaan? Zijn voorgestelde maatregelen in overeenstemming met de arbeidshygiënische strategie?
  • Is de catalogus begrijpelijk, logisch en niet strijdig met de wet?
  • Is in de arbocatalogus aangegeven of en zo ja op welke wijze rekening is gehouden met bijzondere categorieën werknemers?

Er is overigens pas sprake van een arbocatalogus, wanneer sociale partners deze samen hebben vastgesteld en de Nederlandse Arbeidsinspectie de inhoud van de catalogus positief heeft getoetst. De arbocatalogus moet bovendien iedere 6 jaar geactualiseerd en opnieuw getoetst worden.
Meer weten? Ga naar de toetsingscriteria van de Nederlandse Arbeidsinspectie

Bestaande, goedgetoetste arbocatalogi zijn te vinden op het Arboportaal.

Verplicht of niet?

Een arbocatalogus is niet verplicht. Maar een arbocatalogus kan wel helpen bij het ontwikkelen van gezond en veilig arbobeleid binnen een sector of branche.
In de zogeheten Memorie van Toelichting van de Arbowet staat dat de arbocatalogus een hulpmiddel kan zijn voor het voldoen aan de doelvoorschriften. De arbocatalogus wordt gezien als een erkend, breed gedragen en door de sociale partners zelf uitgeschreven ‘oplossingenboek’ voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Wie met een door de Nederlandse Arbeidsinspectie goedgekeurde arbocatalogus werkt, weet dat hij goed zit en voldoet aan de wettelijke normen en doelvoorschriften voor die onderdelen die in de arbocatalogus staan.

Arbocatalogus en de RI&E

Bedrijven kunnen de oplossingen uit een arbocatalogus gebruiken bij het opstellen van de RI&E en voor het maken van het plan van aanpak. Is er sprake van een branche-RI&E dan weet de gebruiker bovendien dat de oplossingen goedgekeurd zijn door zowel sociale partners als de Nederlandse Arbeidsinspectie. Wil je meer informatie over de RI&E? Zoek je tools om zelf een RI&E te maken?

Duurzame inzetbaarheid: zo realiseer je het

Duurzame inzetbaarheid is erop gericht mensen tot hun pensioen gezond, gelukkig en bekwaam aan het werk te houden. Lees waar je op moet letten om dit mogelijk te maken.