Wat wordt bedoeld met ‘verenigingen van werknemers’?

Een vereniging van werknemers wordt ook wel vakbond of vakvereniging genoemd. Een vereniging van werknemers is een organisatie van werknemers van één of meer bedrijfstakken of beroepsgroepen. De vereniging van werknemers heeft tot taak de belangen van haar leden te behartigen, zoals het onderhandelen over het tot stand brengen van een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO).

De verenigingen van werknemers zoals bedoeld in artikel 1, lid 1, onder f FG zijn die vakbonden die bij een bij de fusie betrokken onderneming:

  1. kandidaten hebben voorgedragen voor de ondernemingsraad en waarvan ten minste één van die kandidaten is gekozen in de ondernemingsraad;
  2. regelmatig overleg voeren over lonen en andere arbeidsvoorwaarden; of
  3. in de twee jaar voorafgaande aan de (voorgenomen) fusie regelmatig overleg hebben gevoerd om de belangen van hun lid/leden bij deze onderneming(en) te behartigen. Dat de vakbonden bij het overleg zijn opgetreden als belangenbehartiger voor hun lid/ leden moet kenbaar zijn geweest voor het bestuur van de onderneming. Dit wordt het kenbaarheidsvereiste genoemd.

Bij de omschrijving van deze drie groepen vakbonden wordt in de Fusiegedragsregels de formulering ‘bij de fusie betrokken onderneming’ gebruikt. Hiermee wordt bedoeld dat de Fusiegedragsregels alleen moeten worden nageleefd ten aanzien van de vakbonden die werkzaamheden verrichten met betrekking tot de onderneming(en) waarvan de activiteiten door de fusie worden beïnvloed. Dat zijn de ondernemingen waarover de zeggenschap als gevolg van de fusie wordt verkregen of overgedragen. Ook de ondernemingen van een van de fusiepartijen, waarover de zeggenschap niet verschuift, maar waarvan de verwachting is dat zij door de fusie in hun activiteiten kunnen worden beïnvloed, kunnen hieronder vallen.

Als voor één of meer fusiepartijen een CAO van kracht is, is altijd sprake van een of meer betrokken verenigingen van werknemers zoals bedoeld in de Fusiegedragsregels. De in de CAO als partij(en) bij de totstandkoming van de CAO vermelde werknemersvereniging(en) is/zijn in dat geval de ‘betrokken vereniging(en) van werknemers’.

De meeste vakbonden zijn aangesloten bij een vakcentrale. Dit zijn overkoepelende organisaties die bondoverstijgende zaken behartigen namens de leden. De drie in Nederland aanwezige vakcentrales zijn: FNV, CNV en VCP. De verenigingen van werknemers vallen onder de vakcentrales. De vakcentrales zijn géén verenigingen van werknemers in de zin van de Fusiegedragsregels.