Wat zijn Richtbedragen?

Als uitvloeisel van haar taak om de medezeggenschap en de kwaliteit daarvan in ondernemingen te bevorderen, formuleert de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de SER jaarlijks richtbedragen voor kwalitatief goede scholing en vorming van OR-leden. Deze (jaarlijks door de SER vastgestelde) richtbedragen voor OR-cursussen zijn te raadplegen op de website van de SER.

De richtbedragen geven een indicatie van wat onder normale omstandigheden redelijke kosten per dagdeel zijn voor scholing en vorming van voldoende kwaliteit (hieronder zijn accommodatiekosten niet begrepen). Het is dus geen wettelijke norm, maar een richtsnoer, bedoeld om houvast te geven aan ondernemer en OR in hun overleg over te volgen cursussen en de daaruit voortvloeiende kosten. De richtbedragen worden berekend op basis van de tarieven die in de praktijk gehanteerd worden door de erkende opleidingsinstituten op het gebied van medezeggenschap. Klik hier voor de Richtbedragen van 2019.