Wat houdt de bemiddelingsregeling in?

In aanvulling op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie Fusiegedragsregels, kunnen partijen gebruik maken van bemiddeling. In het kader van een bemiddelingstraject wordt gekeken in hoeverre partijen onderling tot een oplossing kunnen komen, waarbij zij worden begeleid door één of meer bemiddelaars.

Een bemiddelingsverzoek is vormvrij en kan worden ingediend door iedere partij bij een geschil of een dreigend geschil. Dat houdt in dat een partij zonder dat een klacht bij de Geschillencommissie Fusiegedragsregels is ingediend een bemiddelingsverzoek kan doen, maar dat dat ook nog mag tijdens de klachtprocedure. Een bemiddelingsverzoek kan in elk stadium van een (dreigend) geschil worden ingediend. Een bemiddelingsverzoek kan niet meer worden ingediend als de Geschillencommissie Fusiegedragsregels een uitspraak heeft gedaan.

Als een verzoek tot bemiddeling binnenkomt, wordt bekeken of het gaat om een gezamenlijk verzoek van partijen of niet. Als dat niet het geval is, informeert het secretariaat de andere partij(en) over het ingekomen verzoek met de vraag of zij bereid zijn om aan de bemiddeling mee te werken. Als partijen hebben verklaard met bemiddeling in te stemmen, worden één of meer bemiddelaars aangewezen. Vervolgens zal het bemiddelingstraject door de bemiddelaar(s) worden gecoördineerd. Onderdeel van het starten van een bemiddelingstraject is dat partijen over en weer vertrouwelijk met (de inhoud van het) bemiddelingstraject omgaan. Als het bemiddelingstraject start terwijl er al een klachtprocedure loopt, dan worden de termijnen van de klachtprocedure opgeschort. Een succesvolle bemiddeling, leidt ertoe dat partijen onderling tot een oplossing komen en een eventuele klacht wordt ingetrokken.

Formulier voor indienen van een verzoek om bemiddeling en-of geschil