Wat is een arbeidshygiënische strategie?

De arbeidshygiënische strategie is kort gezegd de volgorde waarin een bedrijf maatregelen moet treffen om ervoor te zorgen dat het werk zo gezond en veilig mogelijk gedaan kan worden. In artikel 4.4 van het Arbobesluit staat beschreven wat de arbeidshygiënische strategie specifiek inhoudt voor gevaarlijke stoffen.

Vier stappen

Welke maatregelen moeten in welke volgorde door bedrijven worden genomen bij het aanpakken van gevaarlijke stoffen? Het gaat daarbij om een volgorde van vier stappen:

Stap 1: Vervang de gevaarlijke stof door een niet of minder gevaarlijke stof
Stap 2: Pas technische maatregelen, werkprocessen, uitrustingen en materialen toe die de risico’s voorkomen of beperken
Stap 3: Tref collectieve beschermingsmaatregelen bij de bron of neem organisatorische maatregelen
Stap 4: Zorg voor persoonlijke beschermingsmiddelen voor de werknemers die (kunnen) worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen
Vaste volgorde

Belangrijk om te onthouden is, dat je geen stappen zomaar mag overslaan bij het aanpakken van de risico’s. De maatregelen uit de volgende stap neem je pas als de eerdere stap redelijkerwijs technisch, uitvoerend of economisch niet mogelijk is. Het kan ook zijn dat het gevaar voor de veiligheid of gezondheid van werknemers door de stap niet volledig wordt weggenomen.

Let op: voor kankerverwekkende, mutagene, reprotoxische (CMR) stoffen en biologische agentia geldt dat je alleen de volgende stap maatregelen mag nemen als de eerdere stap technisch niet mogelijk is. Of de eerdere stap economisch redelijkerwijs niet mogelijk is, is daarbij niet van belang. Dit heeft te maken met de ernst van de mogelijke gevolgen van blootstelling aan kankerverwekkende en mutagene stoffen.

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft een document gemaakt om de vier stappen van de arbeidshygiënische strategie in meer detail en met concrete voorbeelden uit te leggen.