Bouw, infra & techniek

De noodzaak om te investeren in diversiteit en inclusie groeit bij bedrijven in de bouw, infra en techniek.

Het gaat goed; de productie en omzet nemen weer toe na jaren van krapte. De andere kant is dat aan de grote vraag naar arbeidskrachten niet kan worden voldaan. Doordat bedrijven zoeken naar alternatieven, komen ook andere dan de ‘traditionele’ werknemers in beeld. Dat geeft een impuls aan het denken over de meerwaarde van diversiteit op de werkvloer. Een forse inzet op diversiteit en inclusie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het toekomstpotentieel van deze sectoren.

Kennisdocument

In het Kennisdocument ‘Bouwen aan diversiteit’ beschrijven we de businesscase van diversiteit en inclusie voor de sectoren bouw, infra en techniek. Ook gaan we in op de stand van zaken, de knelpunten en oplossingen op het gebied van diversiteit en inclusie bij bedrijven in deze sectoren. Daarbij besteden we aandacht aan de verschillende dimensies van diversiteit: arbeidsbeperking/chronische ziekte, gender, leeftijd, LHBTI, en etnische-culturele achtergrond.

Charterbijeenkomst

Op donderdag 30 augustus 2018 zetten tien bedrijven en brancheorganisaties uit de sectoren bouw, infra en techniek hun handtekening onder het Charter Diversiteit. Daarmee verbinden zij zich aan het werken aan meer diversiteit en inclusie in hun eigen organisaties. Dit feestelijk moment was onderdeel van een Charterbijeenkomst die Diversiteit in Bedrijf samen met IKEA Nederland organiseerde over diversiteit in de bouw, infra en techniek.