Wat is een ondernemingsovereenkomst?

In artikel 32, lid 2 WOR is geregeld dat tussen de ondernemer en de OR bij schriftelijke overeenkomst meer bevoegdheden kunnen worden toegekend aan de OR.

Een redelijke toepassing van de wet brengt met zich mee dat ook een ondubbelzinnige mondelinge afspraak tussen ondernemer en de OR als zodanig kan gelden. Ook kan de overeenkomst in de zin van artikel 32, lid 2 WOR over (primaire) arbeidsvoorwaarden gaan.
Zie voor meer informatie over de ondernemingsovereenkomst het SER-Voorbeeldreglement ondernemingsraden.