Dossier Arbeidsveiligheid

Werken brengt risico’s met zich mee. Arbeidsveiligheid en het voorkomen van arbeidsongevallen op de werkvloer is en blijft een belangrijk aandachtspunt voor zowel werkgevers als voor werknemers.

In 2020 werden 3.655 arbeidsongevallen gemeld bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Het betrof vooral jonge mannen tussen 15 en 24 jaar en werkenden tussen 55 en 64 jaar. Zij werkten vooral in de sectoren afvalbeheer, bouw, industrie en landbouw, bosbouw en visserij. 

Volgens de Inspectie hadden bedrijven meer kunnen doen om de risico’s op arbeidsongevallen door het werk te voorkomen of beperken (bron: monitor arbeidsongevallen 2020).

Arbeidsveiligheid is dus een onderwerp dat iedere werkgever en werknemer aangaat. Iedereen wil tenslotte heel thuiskomen. Maar daar moet je wel wat voor doen. Zo moeten vooraf adequate maatregelen worden genomen, zodat er achteraf niet wordt gezegd ‘Hadden we dit maar niet gedaan’.

Maar wát kun je vooraf doen?
In het kort: je hebt een veiligheidsaanpak nodig. Een aanpak dus, die alle werkenden helpt om het werk veilig uit te voeren.

Wat zegt de wet?

In de Arbowet staat dat iedere werknemer recht heeft op een veilige en gezonde werkplek. Maar werken brengt ook risico’s met zich mee. De Arbowet is erop gericht deze risico’s tot een minimum te beperken en alle werkenden te beschermen. Dus ook tegen onveilige werkomstandigheden.

Werkgever en werknemer zijn beiden verantwoordelijk:

  • De werkgever moet zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden
  • Van de werknemer wordt verwacht dat hij op een veilige manier zijn werkzaamheden uitvoert.

Wil je meer weten over arbo, de toepassing van de Arbowet en goede arbeidsomstandigheden?

Lees meer

Arbeidsveiligheid en de arbocatalogus

Werkgevers en werknemers kunnen op sectorniveau afspraken maken en maatregelen nemen om fysieke arbeidsongevallen te voorkomen of op zijn minst zoveel mogelijk beperken. Deze maatregelen kunnen zij opnemen in een arbocatalogus. 

Wil je weten hoe je een arbocatalogus voor jouw branche of sector maakt? Neem de arborisico’s op in je eigen arbocatalogus.

Ga naar het dossier Arbocatalogus voor hulpmiddelen en een handreiking om je eigen arbocatalogus te maken of een bestaande arbocatalogus aan te passen.

SER-publicaties en instrumenten

In dit dossier vind je de meest recente publicaties en instrumenten van de SER en andere organisaties over het onderwerp arbeidsveiligheid. Met deze informatie kunnen werkgevers, werknemers en arbodeskundigen een goede inventarisatie maken van de gevaren op de werkvloer en een plan van aanpak om die te beperken of te vermijden. 

Meer weten over arbo en de toepassing van de Arbowet ?

Dit staat er in de Arbowet en zo pas je ‘m toe.

Neem contact met ons op

Loop je ergens tegen aan op het gebied van arbo? Stel je vraag. We helpen je graag!