Benzo(a)pyreen

Engelse naam:
Benzo[def]chrysene
CAS-nummer:
50-32-8
EG-nummer:
200-028-5
Synoniemen:
Benzo[a]pyrene, benzo[def]chrysene, benzo[def]chryseen, benzo(a)pyreen / benzo(def)chryseen
CMR, S:
Kankerverwekkend (C), Verandering in erfelijke eigenschappen (M), Schadelijk voor de voortplanting (R), Allergische reactie van de luchtwegen (S)
Uitgebreide classificatie:

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
550 ng/m3 (TGG - 8u)
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2008
Officiële publicatie:
Streefwaarde:
5,7 ng/m3 (TGG - 8u)
Opmerkingen:
Zie ook: polycyclische aromatische koolwaterstoffen; CASnr 8007-45-2. 2006: voor het concentratiegebied rond het streefrisiconiveau is een meetmethode beschikbaar, te weten BIA 6272 (WGMM 3). De werkgroep plaatst echter vraagtekens bij de ondergrens van de meetmethode. Het rapport van de GR heeft betrekking op benzo(a)pyreen en PAK's afkomstig uit de onvolledige verbranding van steenkool. De subcie GSW is van plan in 2011 te adviseren om per 1 juli 2012 de grenswaarde verder te verlagen naar 200 ng BaP/m3 als TGG-8uur of zoveel lager als op basis van meetresultaten haalbaar blijkt te zijn. Bedrijven zullen daartoe tijdig eventuele probleemsituaties moeten inventariseren en de nodige inspanningen moeten plegen opdat aan de voorgenomen verdere verlaging van de grenswaarde kan worden voldaan. De subcommissie zal daartoe in mei 2011 de betrokken branches vragen onderbouwde gegevens ter beschikking te stellen en hen vervolgens informeren over de conclusies die de subcie daaraan verbindt.

Europese grenswaarde Privaat

BOEL/IOEL:
0,5 µg 1-hydroxypyrene in urine Biologische grenswaarde
H-Notatie:
Ja

Opmerkingen:
Geen grenswaarde afgeleid, omdat de stof een genotoxisch carcinogeen is zonder veilige drempelwaarde. Een biologische guidance value (BGV) van 0,5 μg 1-hydroxypyreen per g creatinine is afgeleid. Overschrijden van deze waarde wijst op beroepsmatige blootstelling aan PAK's, via alle mogelijke blootstellingsroutes. De BGV is afgeleid van de achtergrondwaarden gemeten bij de algemene bevolking. Bemonsteringstijd als zodanig is niet kritisch. Er kan bijvoorbeeld worden bemonsterd vóór de volgende dienst.

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Finland

Grenswaarde:
0,01 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
HTP-ARVOT 2018

Oostenrijk

Grenswaarde:
0,002 mg/m3 (TGG - 8u)
0,008 mg/m3 (TGG - 15min)

Zweden

Grenswaarde:
0,002 mg/m3 (TGG - 8u)
0,02 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
AFS 2018:1

Zwitserland

Grenswaarde:
0,002 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018