Gebruikte afkortingen

BOEL    Binding Occuptional Exposure Limits (BOELs) 
     
CAS-nummer   Het CAS-nummer is het unieke identificatienummer voor chemische en biologische stoffen. CAS staat voor Chemical Abstracts Service.
     
Ceilingwaarde
  Plafondwaarde, maximaal toegestane waarde
     
CMR / S   CMR-stoffen zijn kankerverwekkend, mutageen of schadelijk voor de voortplanting. S staat voor sensibiliserend, kan allergieën veroorzaken.
     
DMEL    Derived Minimal Effect Level (DMEL). De grenswaarde waaronder het risico op kanker acceptabel wordt geacht.
     
DNEL   Derived No-Effect Level. De waarde waarboven mensen niet blootgesteld dienen te worden aan de chemische stof.   
     
EG-nummer
  EU-identificatienummer voor chemische stoffen.
     
GR   Gezondheidsraad 
     
GSW
  Grenswaarden Stoffen op de Werkplek of Commissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek
     
H-notatie
  Stoffen met een H-notatie kunnen makkelijk opgenomen worden door de huid.
     
IOEL    International Occupational Exposure Limits (OEL’s)
     
ISO-naam
  Standaardnaam van de stof. Verwijst naar International Standardisation Organisation (ISO)
     
MAC-waarden
  MAC staat voor Maximaal Aanvaarde Concentraties. Deze term werd gebruikt in het stelsel van voor 1 januari 2007.
     
OCR
  Openbaar Concept Rapport (van de Gezondheidsraad)
     
REACH   Verordening van de Europese Unie om het milieu en de gezondheid van mensen te beschermen. REACH staat voor Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals.
     
RAC   Risk Assessment Committee
     
SCOEL
  Scientific Committee for Occupational Exposure Limits (EU)
     
SZW
  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
     
TGG-8u
  Een tijdgewogen gemiddelde voor de achturige werkdag
     
TGG-15min
  Een tijdgewogen gemiddelde voor een periode van 15 minuten