Over de databank Grenswaarden

De overheid en het bedrijfsleven hanteren grenswaarden voor de beoordeling van de risico’s van stoffen op de werkplek. De grenswaarden scheppen duidelijkheid voor werkgevers en werknemers over wat toelaatbare blootstelling is. Ook bieden grenswaarden houvast aan de arbeidsinspectie bij de handhaving. Voor alle stoffen geldt dat bedrijven in het kader van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) moeten beoordelen in hoeverre zij voldoen aan de wettelijke grenswaarden of, bij het ontbreken van een wettelijke grenswaarde, de grenswaarde die de werkgever vaststelt (bedrijfs- of private grenswaarde). Daarbij kunt u gebruikmaken van de databank: hier kunt u de publieke of private grenswaarde van een stof opzoeken.

Van elke stof wordt ter identificatie van de stof een aantal gegevens vermeld: de ISO-naam*, het CAS-nummer* en het EU-registratienummer. Ook de Engelse naam van de stof en gebruikelijke synoniemen van de stof staan in de databank.

Classificatie

In deze databank vindt u ook informatie over de classificatie van stoffen als carcinogeen (C, kankerverwekkend), mutageen (M, tast het DNA aan), toxisch voor de voortplanting (R) en sensibiliserend (S, kan allergieën veroorzaken). Classificatie van een stof als CMR of S kan een voortraject zijn voor een traject ter vaststelling van een wettelijke grenswaarde. De indeling als CMR is afkomstig van de lijst van kankerverwekkende stoffen en processen  die door het ministerie van SZW is opgesteld. De indeling als S is afkomstig van de bijlage XIV van de CLP Verordening (EG) 1272/2008. 

Grenswaarden tot 2007

De databank vermeldt ook de grenswaarden die tot 1 januari 2007 als wettelijke of bestuurlijke grenswaarden werden gehanteerd. Bij de invoering van het nieuwe stelsel op 1 januari 2007 vallen deze waarden onder het private stelsel. De waarden kunnen dienen als basis voor de vaststelling van een bedrijfsgrenswaarde. Meer informatie over het oude stelstel (pdf). 

Grenswaarden in andere landen

Tot slot kunt u in de databank de grenswaarden terugvinden, die in verschillende EU-landen en een aantal andere landen worden gehanteerd. 

* ISO-naam = standaardnaam van de stof
* CAS-nummer = identificatienummer voor chemische en biologische stoffen

Disclaimer

De databank Grenswaarden is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. De SER aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele fouten en/of onvolledigheden.