Publicatie

Handreiking arbomaatregelen Zwangerschap & Werk

Welke bescherming zwangere werknemers op hun werkplek moeten krijgen is afhankelijk van het soort werk. Dit kan gaan om blootstelling aan gevaarlijke stoffen, fysieke belasting, werkstress of om nachtarbeid. In deze handreiking wordt beschreven hoe branches maatregelen kunnen nemen rond de zwangerschap van werknemers.

Download de handreiking

Handvatten voor de arbocatalogus 

De handreiking is bedoeld voor werkgevers en werknemersorganisaties als ondersteuning bij het maken van een arbocatalogus. Ook individuele werkgevers en werknemers halen bruikbare informatie en tips uit deze handreiking. Deze handreiking biedt concrete handvatten hoe bedrijven aan de hand van maatregelen en oplossingen aan wet- en regelgeving kan voldoen. Het is belangrijk dat er voor zwangere werkneemsters en werkneemsters die borstvoeding geven extra maatregelen worden getroffen naast de reguliere arbomaatregelen. De teksten uit deze handreiking kunnen overgenomen worden in de arbocatalogus en zo nodig toegespitst op de branche. Met branchespecifieke voorbeelden kan de tekst concreter gemaakt worden.

Algemene maatregelen bij zwangerschap en borstvoeding

De handreiking bestaat uit twee delen. Deel 1 beschrijft de algemene maatregelen die getroffen kunnen worden tijdens de zwangerschap en periode van borstvoeding. En sluit aan bij de vragen uit de praktijk: wat te doen als een medewerkster komt melden dat zij zwanger is? En wat als zij borstvoeding geeft of kolft? Wat is een goede voorbereiding op de (melding van) zwangerschap en borstvoeding?

Maatregelen bij veelvoorkomende arborisico’s

Bij interesse in een bepaald arborisico kan in deel 2 een risicospecifieke arbomodule geraadpleegd worden. De handreiking bevat vijf uitgewerkte risicospecifieke arbomodules te weten:

  • Lichamelijk zwaar werk;
  • Blootstelling aan gevaarlijke stoffen;
  • Blootstelling aan biologische agentia (infectierisico’s);
  • Werkstress, door agressie & geweld en werkdruk;
  • Ploegendienst en nachtarbeid.

Ook dit deel van de handreiking sluit aan bij de vragen uit de praktijk: wat te doen als een medewerkster komt melden dat zij zwanger is? En wat als zij borstvoeding geeft of kolft? Wat is een goede voorbereiding op de (melding van) zwangerschap en borstvoeding?

Regels voor fysische risicofactoren zoals geluid en straling

Er is gekozen voor deze arborisico’s omdat ze voorkomen in branches en sectoren waar veel vrouwen werken. Fysische risicofactoren zoals geluid, straling, klimaat, lichaamstrillingen en overdruk komen hier niet aan bod. Ook deze risico’s kunnen een schadelijke invloed hebben op de zwangerschap. De wettelijke regels die hierbij gelden zijn opgenomen in bijlage 1 van de handreiking.

Deze handreiking is in opdracht van de Stichting van de Arbeid ontwikkeld en geüpdatet door de SER.


Handreiking zwangerschap en werk

De Handreiking zwangerschap en werk van de Stichting van de Arbeid biedt handvatten aan (toekomstige) moeders en vaders en hun werkgevers hoe om te gaan met zwangerschap op het werk. De handreiking beslaat de periode voorafgaand aan en tijdens de zwangerschap, tot zes maanden na de bevalling. 


Meer weten over arbo en de toepassing van de Arbowet ?

Dit staat er in de Arbowet en zo pas je ‘m toe.