Home | Actueel | Nieuwsberichten | 2010-2017 | 2017 | Invloed werknemers op pensioen in kleine ondernemingen optimaliseren

Ontwerpadvies SER: Invloed werknemers op pensioen in kleine ondernemingen optimaliseren

26 januari 2017

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde waarover werknemers medezeggenschap moeten hebben, óók in kleine ondernemingen. De SER doet daarom aanbevelingen om de invloed van werknemers op de arbeidsvoorwaarde pensioen in kleine ondernemingen te optimaliseren. Dat kan goed binnen de bestaande mogelijkheden. Daarnaast bepleit de SER enkele bevoegdheden van de Personeelsvertegenwoordiging (PVT) en de Personeelsvergadering (PV) aan te passen. Ook moet er onafhankelijke en betaalbare informatie komen voor werkgevers en werknemers over de arbeidsvoorwaarde pensioen. Dat staat in een ontwerpadvies van de SER.

Instemmingsrecht niet opportuun

Het toekennen van instemmingsrecht aan de PVT en PV is volgens de SER niet nodig en niet wenselijk, omdat dit het systeem van de WOR zal verstoren en het kan leiden tot verhoging van de kosten en de administratieve lasten, mede gezien de complexiteit van de pensioenen.

Bestaande regelingen beter benutten…

Bevorderen van de bekendheid en naleving van de bestaande bevoegdheden en mogelijkheden van de medezeggenschapsorganen in kleine ondernemingen (PVT en PV) is een belangrijke eerste stap. De huidige regelingen zijn namelijk nog onvoldoende bekend. Het gaat om regelingen binnen en buiten de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

… en enkele bevoegdheden versterken

Daarnaast zouden enkele bevoegdheden van de PVT en PV binnen de WOR moeten worden versterkt, voor zover het gaat om de arbeidsvoorwaarde pensioen: het informatierecht, informatieplicht en het initiatiefrecht.

Onafhankelijke en betaalbare informatie

Het ontbreekt de werkgevers en werknemers in kleine ondernemingen vaak aan kennis over pensioenen en die kennis is ook niet eenvoudig te verkrijgen. De SER pleit ervoor dat de overheid erop toeziet dat er voor werkgevers en werknemers makkelijk toegankelijke, onafhankelijke en betaalbare informatie, advies en ondersteuning beschikbaar komt. Zij moeten inzicht krijgen in de mogelijkheden (inclusief voor- en nadelen) van pensioenregelingen en pensioenuitvoerders en in de gevolgen van bepaalde keuzes.

Stand van zaken

Het ontwerpadvies is opgesteld door een commissie onder voorzitterschap van kroonlid Evert Verhulp. Het is een reactie op een adviesaanvraag van 15 september 2016 van staatssecretaris Klijnsma van SZW. Aanleiding was de bespreking vorig jaar in de Tweede Kamer van een eerder advies van de SER over instemmingsrecht voor ondernemingsraden over de arbeidsvoorwaarde pensioen, waarbij het Kamerlid Ulenbelt in een amendement vroeg dit instemmingsrecht te verbreden naar ondernemingen met tien tot vijftig werknemers. De WOR kent een apart regime voor medezeggenschap in kleine ondernemingen: de PVT en de PV.
Het advies zal ter bespreking en vaststelling voorliggen in de openbare raadsvergadering van vrijdag 17 februari.

Invloed werknemers op pensioen in kleine ondernemingen optimaliseren
Reactie
Instemmingsrecht OR bij arbeidsvoorwaarde pensioen
Alles over het thema