Benoeming Inge Brakman als voorzitter Alliantie Medezeggenschap en Governance

Op 11 december 2019 wordt Inge Brakman tijdens het eerste lustrumcongres benoemd als nieuwe voorzitter van de Alliantie Medezeggenschap en Governance.
Alliantie Medezeggenschap & Governance.

Brakman volgt hierin Trude Maas op, die vanaf de oprichting deze rol vervulde. De Alliantie is verheugd dat ook de nieuwe voorzitter het thema omarmt en zelf actief is als commissaris op voordracht van de medezeggenschap. Brakman is actief als toezichthouder, voorzitter, adviseur en coach. Op dit moment onder andere als voorzitter bestuur Nederlandse Rode Kruis, Lid RvT WNF, lid RvT Springtij, aanjager NL 2025, Lid RvC van de Nederlandse BV’s van Shell, DSM en Accenture.

Alliantie Medezeggenschap en Governance

De Sociaal-Economische Raad (SER) en de stichting Nationaal Register (NR) hebben in 2014 het initiatief genomen tot oprichting van de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG). Hierbij is nauw samengewerkt met de toenmalige Stichting À propos, wiens activiteiten inmiddels onderdeel geworden zijn van AMG.

Het belangrijkste doel van de Alliantie is het debat voeren over de samenwerking in de onderneming, semipublieke instelling of organisatie tussen de verschillende stakeholders en dit debat structureel onder de aandacht brengen van ondernemingsraden, raden van commissarissen/toezicht en raden van bestuur.

Dit geven we vorm door:

  • Netwerk / denktank voordrachtscommissarissen;
  • Publicatie best practices;
  • Jaarcongres, werkconferenties, round tables medezeggenschap;
  • Uitbouw website www.medezeggenschap-en-governance.nl;
  • Uitreiking Driehoek 3D Trofee (via de Stichting À Propos).

AMG wil door middel van de samenwerking met verschillende partners het werkterrein zoveel mogelijk bestrijken en wil gezamenlijk werken aan een activiteitenprogramma met een hoog ambitieniveau.

Partners in de Alliantie zijn: AWVN, CNV, FNV, Stichting MNO, Nationaal Register, NCD, SBI Formaat, SER, VCP, VNO-NCW, De Voort Advocaten I Mediators en WissemaGroup