Over geenpensioen.nl

Eén op de tien werknemers bouwt geen aanvullend pensioen op. Een aanvullend pensioen, bovenop de AOW, is belangrijk om te voorkomen dat mensen er na hun pensionering financieel ineens flink op achteruit gaan. Ook voor ondernemingen is het belangrijk: Een pensioenregeling maakt een werkgever aantrekkelijker voor nieuwe werknemers en kan de binding met bestaande werknemers versterken.

De SER heeft daarom op verzoek van de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars het meld- en informatiepunt geenpensioen.nl opgericht. Geenpensioen.nl is onderdeel van het in juni 2020 door deze organisaties gepresenteerde ‘Aanvalsplan witte vlek pensioenen’. De organisaties willen het eenvoudiger maken om tot een pensioenregeling te komen en bevorderen dat zoveel mogelijk werknemers pensioen opbouwen. Daarnaast willen ze graag zicht krijgen op bedrijven en sectoren die geen pensioenregeling hebben voor hun werknemers, en de redenen daarvoor. Met meer concrete informatie kunnen werkgevers- en werknemersorganisaties deze bedrijven en sectoren beter te helpen om hun werknemers wél een pensioenregeling aan te bieden.

Geenpensioen.nl biedt een stappenplan voor werkgevers die aan de slag willen met een pensioenregeling. Dit stappenplan is opgesteld door de Stichting van de Arbeid. Daarnaast is er informatie voor werknemers die nu geen pensioen opbouwen en daarover met hun werkgever in gesprek willen. Bovendien kunnen werkgevers en werknemers via deze website een melding doen over het ontbreken van een pensioenregeling bij hun bedrijf.

Geenpensioen.nl is ondergebracht bij de Sociaal-Economische Raad, een adviesraad van werkgevers- en werknemersorganisaties en onafhankelijke kroonleden.