Bemiddelaar Bedrijfstakpensioenfondsen

Deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds is vaak verplicht. Soms kan een werkgever hiervan vrijstelling krijgen. Daarvoor dient hij een verzoek in bij het bestuur van het bedrijfstakpensioenfonds in kwestie. Ontstaat er een conflict? Dan biedt de Sociaal-Economische Raad (SER) de mogelijkheid om te bemiddelen.

Een bedrijfstakpensioenfonds is een pensioenfonds waarbij alle werkgevers in een bepaalde branche zich moeten aansluiten. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan die verplichting opleggen op basis van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet BPF). Die werkgevers hebben dan niet meer de vrijheid om een eigen pensioenregeling in te stellen.

Soms vrijstelling mogelijk

Werkgevers kunnen vrijstelling vragen van deze verplichte aansluiting. Het vrijstellingsbesluit van de Wet BPF 2000 geeft hiervoor een aantal voorwaarden waaronder: de werkgever heeft al minimaal zes maanden een eigen pensioenregeling, de werkgever treedt toe tot een concern met een eigen pensioenvoorziening of de werkgever heeft een ondernemingscao met een pensioenregeling.

Geschillen

Op verzoek van de Stichting van de Arbeid treedt de Ombudsman Pensioenen als bemiddelaar op. De ombudsman bemiddelt bij geschillen over vrijstellingsverzoeken. Dit komt voort uit het Besluit bemiddelaar vrijstellingsbesluit Wet BPF 2000 (hierna het “Besluit”) Het doel is om op deze manier (onnodige) rechtszaken te voorkomen. De Bemiddelaar Bedrijfstakpensioenfondsen treedt alleen op bij geschillen over de regels voor de meting van het beleggingsresultaat en de rekenregels voor verzekeringstechnische aangelegenheden. Die zijn namelijk van belang om de vraag te beantwoorden of de eigen pensioenregeling financieel en actuarieel minimaal gelijkwaardig is aan de BPF-regeling.

Werkwijze

De bemiddelaar wordt op elk van beide vakgebieden bijgestaan door twee adviseurs. De een wordt benoemd op voordracht van de Pensioenfederatie, de ander door het Verbond van Verzekeraars. De regels voor de werkwijze van de bemiddelaar staan in het Besluit. Bij een bemiddelingspoging maakt de bemiddelaar in de contacten met partijen gebruik van enkele standaarddocumenten. Zo verstuurt hij een ontvangstbevestiging van de stukken die partijen hebben toegezonden, een oproep voor een hoorzitting en documenten voor de verlenging of staking van de bemiddeling. De SER voert het secretariaat van de bemiddelaar.

Op vrijwillige basis

Partijen maken vrijwillig gebruik van de diensten van de bemiddelaar. Aanvaarden beide partijen het bemiddelingsvoorstel? Dan zien zij daarmee af van de gang naar de rechter.

Meer weten?

Heb je een vraag voor de Bemiddelaar Bedrijfstakpensioenfondsen?
Neem contact op via het secretariaat:
T 070 - 3 499 499
Postbus 90405
2509 LK Den Haag