Home | Taken | Grenswaarden

Databank Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW)

Op de themapagina's Grenswaarden binnen de SER website kunt u (via de stofnaam of het CAS-nummer) per stof opzoeken wat de huidige wettelijke grenswaarde is. Verder treft u aan wat de stand van zaken is van behandeling van een stof in het proces tot vaststelling van een wettelijke grenswaarde. De behandeling loopt vanaf het moment dat een stof op het werkprogramma van SZW is geplaatst tot de uiteindelijke vaststelling van een nieuwe grenswaarde (of mogelijke intrekking van een grenswaarde) door de minister of staatssecretaris van SZW.

Welke informatie vindt u in deze databank?

Op de pagina’s van de afzonderlijke stoffen zijn links opgenomen die betrekking hebben op:

  • de gezondheidskundige onderbouwing van een Europese grenswaarde (adviezen SCOEL);
  • het advies aan SZW van de Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW) (voorheen: Subcommissie MAC-waarden); 
  • de informatie die in specifieke gevallen is verstrekt voor een haalbaarheidstoets; 
  • de publicatie van de (nieuwe) grenswaarde door SZW.

In deze databank zijn ook stoffen opgenomen die een ‘classificatieprogramma’ volgen. Hoewel het classificatiewerkprogramma eindigt met het uitbrengen van het definitieve rapport van de Gezondheidsraad (GR), zijn de stoffen van dat programma toch opgenomen in de databank. De reden daarvan is dat classificatie een voortraject kan zijn voor plaatsing van een stof op het werkprogramma van SZW ter vaststelling van een wettelijke grenswaarde.

Grenswaarden achtergrondinformatie

Verder vindt u ook enige achtergrondinformatie (zie Toelichting op het begrip grenswaarde) en informatie over de procedure van vaststelling van wettelijke waarden in ons land (zie Toelichting procedure vaststelling grenswaarden). Informatie over onderwerpen die in behandeling zijn bij de subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW) van de SER en informatie over (inter)nationale ontwikkelingen is te vinden in de Nieuwsrubriek. De databank vermeldt ook de grenswaarden die tot 1 januari 2007 nog als wettelijke of bestuurlijke grenswaarde werden gehanteerd maar bij de invoering van het nieuwe stelsel op 1 januari 2007 zijn vervallen. Deze waarden vallen nu onder het zogenoemde private stelsel (zie Toelichting procedure vaststelling grenswaarden). Deze waarden kunnen, mits sprake is van gezondheidskundige waarden, dienen als basis voor de vaststelling van een bedrijfsgrenswaarde. Tot slot worden per stof vermeld – voor zover beschikbaar – de grenswaarden die in verschillende EU-landen en een aantal andere landen worden gehanteerd. Zie ook de Toelichting op de databank

Disclaimer
Hoewel bij de samenstelling van deze databank de uiterste zorgvuldigheid is betracht, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de gevolgen van eventuele fouten en/of onvolledigheden. 
 

SER thema Grenswaarden
Zoek Grenswaarden
  Zoeken
Voor vragen, opmerkingen of suggesties

Alles over het thema