Kabinet wil meer vrouwen in de (semi)publieke top

Het kabinet gaat ‘stevig inzetten’ op een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de top van organisaties in de (semi)publieke sector. In de (semi)publieke sector geldt dat er in veel organisaties op dit moment nog te weinig vrouwen in de (sub)top werken.

Vrouw geeft presentatie © rawpixel.com / Jira

In een kabinetsreactie op onderzoek van Adviesgroep-Vinkenburg, kondigt het kabinet streefcijfers aan voor ministeries, uitvoeringsorganisaties, zelfstandige bestuursorganen en adviescolleges. De gehele (semi)publieke sector wordt opgeroepen om naar een 50/50 man-vrouwverdeling toe te werken.

Streefcijfers (sub)top overheid en publieke sector

De overheid spreekt de ambitie uit om binnen vijf jaar te komen tot 45 tot 55 procent vrouwen in de top en subtop van de ministeries en hun uitvoeringsorganen. Bij nieuwe benoemingen wordt met dit streefpercentage rekening gehouden. Monitoring hiervan gebeurt per ministerie. Voor benoemingen binnen zelfstandige bestuursorganen en adviescolleges wordt een streven van 50 procent vrouwen gehanteerd.

Voor de gehele (semi)publieke sector komt een wettelijke verplichting om een streefcijfer te formuleren voor de top en subtop van deze organisaties. Deze wet is in ontwikkeling. Het streefcijfer moet ambitieus en passend zijn maar houdt een minimum van 33 procent aan. Dat percentage is gelijk aan het ingroeiquotum in het bedrijfsleven. (Semi)publieke organisaties moeten dan eveneens een plan opstellen hoe het streefcijfer te behalen.

SER-advies ‘Diversiteit in de Top’

Het SER-advies ‘Diversiteit in de Top: Tijd voor versnelling’ was de aanleiding voor de wet ‘Ingroeiquotum en streefcijfers’ die geldt voor Nederlandse bedrijven. In hetzelfde advies raadde de SER vergelijkbare wetgeving in de (semi)publieke sector aan. Met deze kabinetsreactie wordt de wetgeving voor meer diversiteit in de (sub)top verbreed naar de publieke sector.

Evaluatie wetgeving (semi)publieke top

Het voorgestelde wettelijk streefcijfer wordt na drie en na vijf jaar geëvalueerd. Als er uit de evaluatie blijkt dat er te weinig voortgang wordt geboekt met het streefcijfer, kan er besloten worden om een wettelijk quotum in te stellen. Op de website genderdiversiteitindeoverheid.nl zal een dashboard komen dat inzicht geeft in de ontwikkeling van de man-vrouwverhouding in de (semi)publieke sector.

Met deze wetgeving spreekt het kabinet de wens uit dat de (semi)publieke sector een voorbeeld is voor de maatschappij. Daarbij wordt beargumenteerd dat met een divers werknemersbestand, zeker ook in de top, besluiten kunnen worden genomen die beter aansluiten bij wat er in de samenleving leeft en wat de samenleving nodig heeft.