Publicatie

Algemene handreiking COVID-19

Sociale partners hebben samen binnen de SER een handreiking opgesteld voor bedrijven en werknemers om verspreiding van het coronavirus in bedrijven tegen te gaan.

Werkgeversorganisaties en vakcentrales zien de handreiking als een goede manier om bedrijven coronaproof te maken.

Risico-Inventarisatie & Evaluatie

Volgens de Arbowet moet iedere werkgever een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) opstellen. Daarin wordt beschreven wat de belangrijkste gezondheids- en veiligheidsrisico’s van het werk zijn. De nieuwe handreiking besteedt speciaal aandacht aan maatregelen tegen het coronavirus in de RI&E.

Handreiking in ontwikkeling

Deze versie van de algemene handreiking covid-19 betreft een eerste versie van de handreiking. In deze versie staan op verschillende plaatsen teksten die nog verder geconcretiseerd dienen te worden bij de aanpak van het risico op besmetting met het coronavirus. Hier dient op bedrijfsniveau verder invulling aan te worden gegeven. Ook zal de volgende versie van deze handreiking worden aangevuld met concrete maatregelen. De handreiking zal regelmatig worden ge-update, op dit moment wordt aan de volgende versie van de handreiking gewerkt.


Meer weten over arbo, de toepassing van de Arbowet en goede arbeidsomstandigheden?

Dit staat er in de Arbowet en zo pas je ‘m toe.